ya·’ă·mîn
Englishman's Concordance
ya·’ă·mîn — 6 Occurrences

Job 4:18
HEB: בַּ֭עֲבָדָיו לֹ֣א יַאֲמִ֑ין וּ֝בְמַלְאָכָ֗יו יָשִׂ֥ים
NAS: He puts no trust
KJV: Behold, he put no trust in his servants;
INT: his servants no puts his angels charges

Job 15:15
HEB: ק) לֹ֣א יַאֲמִ֑ין וְ֝שָׁמַ֗יִם לֹא־
NAS: Behold, He puts no trust
KJV: Behold, he putteth no trust in his saints;
INT: holy no puts and the heavens no

Job 15:22
HEB: לֹא־ יַאֲמִ֣ין שׁ֭וּב מִנִּי־
NAS: He does not believe that he will return
KJV: He believeth not that he shall return
INT: does not believe will return from

Job 24:22
HEB: יָ֝ק֗וּם וְֽלֹא־ יַאֲמִ֥ין בַּֽחַיִּֽין׃
NAS: but no one has assurance of life.
KJV: he riseth up, and no [man] is sure of life.
INT: rises no has of life

Job 39:24
HEB: אָ֑רֶץ וְלֹֽא־ יַ֝אֲמִ֗ין כִּי־ ק֥וֹל
NAS: over the ground, And he does not stand still at the voice
KJV: and rage: neither believeth he that [it is] the sound
INT: the ground does not stand at the voice

Proverbs 14:15
HEB: פֶּ֭תִי יַאֲמִ֣ין לְכָל־ דָּבָ֑ר
NAS: The naive believes everything,
KJV: The simple believeth every word:
INT: the naive believes everything word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 539
108 Occurrences


’a·’ă·mîn — 1 Occ.
bə·ne·’em·nê- — 1 Occ.
’ĕ·mū·nê — 1 Occ.
’ĕ·mū·nîm — 2 Occ.
ha·’ă·mî·nū — 2 Occ.
hā·’ĕ·mu·nîm — 1 Occ.
ham·ma·’ă·mîn — 1 Occ.
han·ne·’ĕ·mān — 1 Occ.
han·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
hā·’ō·mên — 1 Occ.
hā·’ō·mə·nîm — 1 Occ.
hă·ṯa·’ă·mîn — 1 Occ.
he·’ĕ·mā·nə·tî — 1 Occ.
he·’ĕ·man·tem — 2 Occ.
he·’ĕ·man·tî — 4 Occ.
he·’ĕ·mîn — 4 Occ.
he·’ĕ·mî·nū — 5 Occ.
lə·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
lə·’ō·me·neṯ — 1 Occ.
ma·’ă·mî·nim — 1 Occ.
ne·’ĕ·mān — 13 Occ.
ne·’ĕ·mā·nāh — 4 Occ.
ne·’ĕ·mā·nîm — 5 Occ.
ne·’ĕ·mā·nū — 1 Occ.
ne·’ĕ·me·neṯ — 1 Occ.
ne·’em·nāh — 1 Occ.
ne·’em·nū — 2 Occ.
ne·’ĕ·mān — 1 Occ.
’ō·man·tōw — 1 Occ.
’ō·mên — 1 Occ.
’ō·mə·na·yiḵ — 1 Occ.
ta·’ă·men- — 2 Occ.
ṯa·’ă·mîn — 1 Occ.
ta·’ă·mî·nū — 4 Occ.
tê·’ā·ma·nāh — 1 Occ.
ṯê·’ā·mê·nū — 1 Occ.
way·ya·’ă·mên — 2 Occ.
way·ya·’ă·mî·nū — 3 Occ.
wə·hā·’ō·mə·nîm — 1 Occ.
wə·he·’ĕ·min — 1 Occ.
wə·he·’ĕ·mî·nū — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·man- — 2 Occ.
wə·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·mā·nō·wṯ — 1 Occ.
wə·ne’·man — 1 Occ.
wə·ṯa·’ă·mî·nū — 1 Occ.
wə·ṯê·’ā·mê·nū — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mên — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mə·nū — 1 Occ.
ya·’ă·mên — 1 Occ.
ya·’ă·mîn — 6 Occ.
ya·’ă·mî·nū — 7 Occ.
yê·’ā·men — 4 Occ.
Additional Entries
wə·he·’ĕ·mî·nū — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·man- — 2 Occ.
wə·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·mā·nō·wṯ — 1 Occ.
wə·ne’·man — 1 Occ.
wə·ṯa·’ă·mî·nū — 1 Occ.
wə·ṯê·’ā·mê·nū — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mên — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mə·nū — 1 Occ.
ya·’ă·mên — 1 Occ.
ya·’ă·mî·nū — 7 Occ.
yê·’ā·men — 4 Occ.
hê·min — 1 Occ.
mə·hê·man — 1 Occ.
ū·mə·hê·man — 1 Occ.
ṯa·’ă·mî·nū — 1 Occ.
’ām·mān — 1 Occ.
’ā·mên — 27 Occ.
wə·’ā·mên — 3 Occ.
’ō·men — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page