yê·’ā·men
Englishman's Concordance
yê·’ā·men — 4 Occurrences

1 Kings 8:26
HEB: אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל יֵאָ֤מֶן נָא֙ [דְּבָרֶיךָ
NAS: I pray, be confirmed which
KJV: let thy word, I pray thee, be verified, which thou spakest
INT: God of Israel be confirmed pray act

1 Chronicles 17:23
HEB: וְעַל־ בֵּית֔וֹ יֵאָמֵ֖ן עַד־ עוֹלָ֑ם
NAS: his house be established forever,
KJV: and concerning his house be established for
INT: and concerning his house be established for ever

2 Chronicles 1:9
HEB: יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֔ים יֵֽאָמֵן֙ דְּבָ֣רְךָ֔ עִ֖ם
NAS: David is fulfilled, for You have made me king
KJV: my father be established: for thou hast made me king
INT: God God is fulfilled your promise with

2 Chronicles 6:17
HEB: אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל יֵֽאָמֵן֙ דְּבָ֣רְךָ֔ אֲשֶׁ֥ר
NAS: let Your word be confirmed which
KJV: let thy word be verified, which thou hast spoken
INT: the God of Israel be confirmed your word which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 539
108 Occurrences


’a·’ă·mîn — 1 Occ.
bə·ne·’em·nê- — 1 Occ.
’ĕ·mū·nê — 1 Occ.
’ĕ·mū·nîm — 2 Occ.
ha·’ă·mî·nū — 2 Occ.
hā·’ĕ·mu·nîm — 1 Occ.
ham·ma·’ă·mîn — 1 Occ.
han·ne·’ĕ·mān — 1 Occ.
han·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
hā·’ō·mên — 1 Occ.
hā·’ō·mə·nîm — 1 Occ.
hă·ṯa·’ă·mîn — 1 Occ.
he·’ĕ·mā·nə·tî — 1 Occ.
he·’ĕ·man·tem — 2 Occ.
he·’ĕ·man·tî — 4 Occ.
he·’ĕ·mîn — 4 Occ.
he·’ĕ·mî·nū — 5 Occ.
lə·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
lə·’ō·me·neṯ — 1 Occ.
ma·’ă·mî·nim — 1 Occ.
ne·’ĕ·mān — 13 Occ.
ne·’ĕ·mā·nāh — 4 Occ.
ne·’ĕ·mā·nîm — 5 Occ.
ne·’ĕ·mā·nū — 1 Occ.
ne·’ĕ·me·neṯ — 1 Occ.
ne·’em·nāh — 1 Occ.
ne·’em·nū — 2 Occ.
ne·’ĕ·mān — 1 Occ.
’ō·man·tōw — 1 Occ.
’ō·mên — 1 Occ.
’ō·mə·na·yiḵ — 1 Occ.
ta·’ă·men- — 2 Occ.
ṯa·’ă·mîn — 1 Occ.
ta·’ă·mî·nū — 4 Occ.
tê·’ā·ma·nāh — 1 Occ.
ṯê·’ā·mê·nū — 1 Occ.
way·ya·’ă·mên — 2 Occ.
way·ya·’ă·mî·nū — 3 Occ.
wə·hā·’ō·mə·nîm — 1 Occ.
wə·he·’ĕ·min — 1 Occ.
wə·he·’ĕ·mî·nū — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·man- — 2 Occ.
wə·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·mā·nō·wṯ — 1 Occ.
wə·ne’·man — 1 Occ.
wə·ṯa·’ă·mî·nū — 1 Occ.
wə·ṯê·’ā·mê·nū — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mên — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mə·nū — 1 Occ.
ya·’ă·mên — 1 Occ.
ya·’ă·mîn — 6 Occ.
ya·’ă·mî·nū — 7 Occ.
yê·’ā·men — 4 Occ.
Additional Entries
wə·ne·’ĕ·mā·nîm — 1 Occ.
wə·ne·’ĕ·mā·nō·wṯ — 1 Occ.
wə·ne’·man — 1 Occ.
wə·ṯa·’ă·mî·nū — 1 Occ.
wə·ṯê·’ā·mê·nū — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mên — 1 Occ.
wə·yê·’ā·mə·nū — 1 Occ.
ya·’ă·mên — 1 Occ.
ya·’ă·mîn — 6 Occ.
ya·’ă·mî·nū — 7 Occ.
hê·min — 1 Occ.
mə·hê·man — 1 Occ.
ū·mə·hê·man — 1 Occ.
ṯa·’ă·mî·nū — 1 Occ.
’ām·mān — 1 Occ.
’ā·mên — 27 Occ.
wə·’ā·mên — 3 Occ.
’ō·men — 1 Occ.
ḇə·’ā·mə·nāh — 1 Occ.
’ā·mə·nāh — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page