yā·nū·ḥū
Englishman's Concordance
yā·nū·ḥū — 2 Occurrences

Job 3:17
HEB: רֹ֑גֶז וְשָׁ֥ם יָ֝נ֗וּחוּ יְגִ֣יעֵי כֹֽחַ׃
NAS: And there the weary are at rest.
KJV: and there the weary be at rest.
INT: raging and there rest the weary ability

Isaiah 57:2
HEB: יָב֣וֹא שָׁל֔וֹם יָנ֖וּחוּ עַל־ מִשְׁכְּבוֹתָ֑ם
NAS: into peace; They rest in their beds,
KJV: into peace: they shall rest in their beds,
INT: enters peace rest in their beds

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5117
67 Occurrences


’ā·nū·aḥ — 1 Occ.
bə·hā·nî·aḥ — 1 Occ.
hā·nî·aḥ — 1 Occ.
hă·nî·ḥî — 1 Occ.
hā·nî·ḥū — 1 Occ.
hê·nî·aḥ — 6 Occ.
hê·nî·ḥū — 1 Occ.
hū·naḥ- — 1 Occ.
kə·nō·w·aḥ — 2 Occ.
lā·nū·aḥ — 1 Occ.
lə·hā·nî·aḥ — 1 Occ.
mê·nî·aḥ — 1 Occ.
nā·ḥāh — 3 Occ.
nā·ḥə·tî — 1 Occ.
nā·ḥū — 1 Occ.
tā·nū·aḥ — 2 Occ.
tə·nî·ḥen·nū — 1 Occ.
ū·ḵə·nō·w·aḥ — 1 Occ.
ū·ḇə·nu·ḥōh — 1 Occ.
wa·hă·ni·ḥō·ṯî — 6 Occ.
way·yā·naḥ — 6 Occ.
way·yā·nū·ḥū — 1 Occ.
wat·tā·naḥ — 2 Occ.
way·nî·ḥê·nî — 2 Occ.
wə·hê·nî·aḥ — 2 Occ.
wə·nā·ḥāh — 1 Occ.
wə·naḥ·nū — 1 Occ.
wə·nā·ḥū — 1 Occ.
wə·nō·w·aḥ — 2 Occ.
wə·ṯā·nū·aḥ — 1 Occ.
wî·nî·ḥe·ḵā — 1 Occ.
yā·nî·aḥ — 4 Occ.
yā·nū·aḥ — 7 Occ.
yā·nū·ḥū — 2 Occ.
Additional Entries
way·nî·ḥê·nî — 2 Occ.
wə·hê·nî·aḥ — 2 Occ.
wə·nā·ḥāh — 1 Occ.
wə·naḥ·nū — 1 Occ.
wə·nā·ḥū — 1 Occ.
wə·nō·w·aḥ — 2 Occ.
wə·ṯā·nū·aḥ — 1 Occ.
wî·nî·ḥe·ḵā — 1 Occ.
yā·nî·aḥ — 4 Occ.
yā·nū·aḥ — 7 Occ.
lə·nū·ḥe·ḵā — 1 Occ.
wə·nō·w·aḥ — 1 Occ.
nō·w·ḥāh — 1 Occ.
tā·nūṭ — 1 Occ.
bə·nā·yō·wṯ — 4 Occ.
min·nā·yō·wṯ — 1 Occ.
nā·yō·wṯ — 1 Occ.
nə·wā·lî — 2 Occ.
nə·wā·lū — 1 Occ.
lā·nūm — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page