yiš·šā·ḇêr
Englishman's Concordance
yiš·šā·ḇêr — 6 Occurrences

Leviticus 6:28
HEB: תְּבֻשַּׁל־ בּ֖וֹ יִשָּׁבֵ֑ר וְאִם־ בִּכְלִ֤י
NAS: it was boiled shall be broken; and if
KJV: wherein it is sodden shall be broken: and if it be sodden
INT: which boiled shall be broken and if vessel

Leviticus 15:12
HEB: בּ֥וֹ הַזָּ֖ב יִשָּׁבֵ֑ר וְכָל־ כְּלִי־
NAS: touches shall be broken, and every
KJV: which hath the issue, shall be broken: and every vessel
INT: touches the discharge shall be broken and every vessel

Proverbs 6:15
HEB: אֵיד֑וֹ פֶּ֥תַע יִ֝שָּׁבֵ֗ר וְאֵ֣ין מַרְפֵּֽא׃
NAS: Instantly he will be broken and there will be no
KJV: suddenly shall he be broken without remedy.
INT: his calamity Instantly will be broken and there healing

Proverbs 29:1
HEB: עֹ֑רֶף פֶּ֥תַע יִ֝שָּׁבֵ֗ר וְאֵ֣ין מַרְפֵּֽא׃
NAS: Will suddenly be broken beyond
KJV: shall suddenly be destroyed, and that without remedy.
INT: neck will suddenly be broken beyond remedy

Daniel 8:25
HEB: וּבְאֶ֥פֶס יָ֖ד יִשָּׁבֵֽר׃
NAS: of princes, But he will be broken without
KJV: of princes; but he shall be broken without
INT: without human will be broken

Daniel 11:20
HEB: וּבְיָמִ֤ים אֲחָדִים֙ יִשָּׁבֵ֔ר וְלֹ֥א בְאַפַּ֖יִם
NAS: days he will be shattered, though not in anger
KJV: days he shall be destroyed, neither in anger,
INT: days A few will be shattered nor anger

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7665
148 Occurrences


’ă·šab·bêr — 1 Occ.
’aš·bîr — 1 Occ.
bar — 1 Occ.
bə·šiḇ·rî — 3 Occ.
’eš·bōr — 6 Occ.
han·niš·bā·reṯ — 1 Occ.
hā·šə·bā·rə·tî — 1 Occ.
lə·hiš·šā·ḇêr — 1 Occ.
lə·niš·bə·rê- — 2 Occ.
liš·bōr — 3 Occ.
liš·ḇū·rê — 1 Occ.
niš·bar — 6 Occ.
niš·bā·rāh — 3 Occ.
niš·bā·rîm — 1 Occ.
niš·bar·tî — 1 Occ.
niš·bə·rāh — 4 Occ.
niš·be·reṯ — 1 Occ.
niš·bə·rū — 4 Occ.
šā·ḇar — 3 Occ.
šā·ḇā·rə·tā — 1 Occ.
šā·ḇā·rə·tî — 1 Occ.
šā·ḇar·tî — 3 Occ.
šā·ḇə·rāh — 1 Occ.
šā·ḇə·rêm — 1 Occ.
šā·ḇə·rū — 1 Occ.
šā·ḇūr — 1 Occ.
šə·ḇā·rêḵ — 1 Occ.
še·ḇer — 1 Occ.
šə·ḇō·wr — 1 Occ.
šib·bar — 4 Occ.
šib·bar·tā — 4 Occ.
šib·bêr — 1 Occ.
šib·bə·rū — 4 Occ.
šō·ḇêr — 3 Occ.
tə·šab·bêr — 2 Occ.
tə·šab·bê·rū — 1 Occ.
tə·šab·bê·rūn — 1 Occ.
ṯiš·bə·rū- — 1 Occ.
tiš·bār- — 1 Occ.
ṯiš·bō·rū — 1 Occ.
tiš·šā·ḇar — 1 Occ.
tiš·šā·ḇar·nāh — 3 Occ.
ṯiš·šā·ḇêr — 4 Occ.
ū·mə·šab·bêr — 1 Occ.
ū·šə·ḇā·rāh — 1 Occ.
wā·’ă·šab·bə·rāh — 1 Occ.
wā·’ă·šab·bə·rêm — 1 Occ.
wā·’eš·bōr — 2 Occ.
way·yiš·bə·rê·hū — 2 Occ.
way·yiš·bə·rū — 1 Occ.
way·yiš·šā·ḇêr — 1 Occ.
way·yiš·šā·ḇə·rū — 1 Occ.
wat·tiš·šā·ḇar·nāh — 1 Occ.
wat·tiš·šā·ḇêr — 3 Occ.
way·šab·bêr — 5 Occ.
way·šab·bə·rū — 1 Occ.
wə·han·niš·be·reṯ — 2 Occ.
wə·lan·niš·be·reṯ — 2 Occ.
wə·niš·bar — 1 Occ.
wə·niš·bā·rū — 2 Occ.
wə·niš·bə·rū — 3 Occ.
wə·šab·bêr — 1 Occ.
wə·šā·ḇar·tā — 1 Occ.
wə·šā·ḇar·tî — 7 Occ.
wə·šib·bar — 4 Occ.
wə·šib·bar·tem — 1 Occ.
wə·ṯiš·šā·ḇer — 1 Occ.
wə·yiš·šā·ḇê·rū — 1 Occ.
ḇōr — 1 Occ.
yə·šab·bêr — 2 Occ.
yiš·bə·rū- — 2 Occ.
yiš·bə·rū·hū — 1 Occ.
yiš·bō·wr — 2 Occ.
yiš·šā·ḇêr — 6 Occ.
Additional Entries
wə·šā·ḇar·tî — 7 Occ.
wə·šib·bar — 4 Occ.
wə·šib·bar·tem — 1 Occ.
wə·ṯiš·šā·ḇer — 1 Occ.
wə·yiš·šā·ḇê·rū — 1 Occ.
ḇōr — 1 Occ.
yə·šab·bêr — 2 Occ.
yiš·bə·rū- — 2 Occ.
yiš·bə·rū·hū — 1 Occ.
yiš·bō·wr — 2 Occ.
ham·maš·bîr — 1 Occ.
liš·bōr — 7 Occ.
maš·bîr — 1 Occ.
naš·bîr — 1 Occ.
šiḇ·rū- — 4 Occ.
šō·ḇə·rîm — 1 Occ.
taš·bi·rê·nî — 1 Occ.
tiš·bə·rū — 1 Occ.
way·yiš·bōr — 1 Occ.
wə·naš·bî·rāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page