Laiðkas filipieèiams 2
Lithuanian
1Taigi, jeigu esama Kristuje kokio padrąsinimo, meilės paguodos, jei esama kokio Dvasios bendravimo, nuoširdumo ir gailestingumo, 2tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos minties, turėdami vienokią meilę, būdami vieningi ir to paties nusistatymo. 3Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save 4ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. 5Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus, 6kuris, esybe būdamas Dievas, nesilaikė pasiglemžęs savo lygybės su Dievu, 7bet apiplėšė save ir esybe tapo tarnu ir panašus į žmones. 8Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. 9Todėl Dievas Jį labai išaukštino ir suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų, 10kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme 11ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats.

12Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų,—atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami, 13nes tai Dievas, veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo.

14Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, 15kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. 16Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui dirbęs. 17O jei aš atnašaujamas ant jūsų tikėjimo aukos ir tarnavimo, esu linksmas ir džiaugiuosi kartu su jumis visais. 18Taip pat ir jūs būkite linksmi ir džiaukitės kartu su manimi.

19Aš turiu Viešpatyje Jėzuje viltį netrukus pasiųsti pas jus Timotiejų, kad būčiau paguostas, sužinojęs, kaip jums sekasi. 20Mat aš neturiu nė vieno kito tokio, kuris taip nuoširdžiai jumis rūpintųsi. 21Visi kiti ieško ne Jėzaus Kristaus, bet savo naudos. 22O apie jo ištikimybę jūs žinote, nes skelbiant Evangeliją jis man tarnavo kaip sūnus tėvui. 23Taigi, kai tik paaiškės mano byla, viliuosi tučtuojau jį pasiųsti. 24Be to, turiu Viešpatyje viltį ir pats netrukus atvykti pas jus. 25Aš dar nusprendžiau siųsti pas jus Epafroditą, mano brolį, bendradarbį ir kovų draugą, o jūsų pasiuntinį ir pagalbininką mano reikmėse. 26Jis labai jūsų išsiilgo ir sielojosi, kad jūs išgirdote apie jo ligą. 27Tikrai jis sirgo ir buvo arti mirties, tačiau Dievas jo pasigailėjo, ir ne vien tik jo, bet ir manęs, kad manęs neužgriūtų sielvartas po sielvarto. 28Taigi aš jį skubiai siunčiu, kad, jį pamatę, pradžiugtumėte ir aš taip pat neliūdėčiau. 29Tad priimkite jį Viešpatyje su tikru džiaugsmu ir gerbkite tokius žmones, 30nes dėl Kristaus darbo jis buvo atsidūręs prie mirties, nebrangindamas savo gyvybės, kad užpildytų spragą jūsų patarnavime man.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Philippians 1
Top of Page
Top of Page