Matthew 11:23
New International Version
And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades. For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day.

New Living Translation
"And you people of Capernaum, will you be honored in heaven? No, you will go down to the place of the dead. For if the miracles I did for you had been done in wicked Sodom, it would still be here today.

English Standard Version
And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you had been done in Sodom, it would have remained until this day.

Berean Study Bible
And you, Capernaum, will you be lifted up to heaven? No, you will be brought down to Hades! For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day.

New American Standard Bible
"And you, Capernaum, will not be exalted to heaven, will you? You will descend to Hades; for if the miracles had occurred in Sodom which occurred in you, it would have remained to this day.

King James Bible
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

Holman Christian Standard Bible
And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to Hades. For if the miracles that were done in you had been done in Sodom, it would have remained until today.

International Standard Version
"And you, Capernaum! You won't be lifted up to heaven, will you? You'll go down to Hell! Because if the miracles that happened in you had taken place in Sodom, it would have remained to this day.

NET Bible
And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? No, you will be thrown down to Hades! For if the miracles done among you had been done in Sodom, it would have continued to this day.

Aramaic Bible in Plain English
And you Kapernahum, which have been exalted unto Heaven, you will descend unto Sheol, for if the mighty works had been done in Sadom, which have been done in you, it would have remained until today.

GOD'S WORD® Translation
And you, Capernaum, will you be lifted to heaven? No, you will go down to hell! If the miracles that had been worked in you had been worked in Sodom, it would still be there today.

Jubilee Bible 2000
And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to Hades, for if the mighty works which have been done in thee had been done in those of Sodom, it would have remained until this day.

King James 2000 Bible
And you, Capernaum, which is exalted unto heaven, shall be brought down to hades: for if the mighty works, which have been done in you, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

American King James Version
And you, Capernaum, which are exalted to heaven, shall be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in you, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

American Standard Version
And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt go down unto Hades: for if the mighty works had been done in Sodom which were done in thee, it would have remained until this day.

Douay-Rheims Bible
And thou Capharnaum, shalt thou be exalted up to heaven? thou shalt go down even unto hell. For if in Sodom had been wrought the miracles that have been wrought in thee, perhaps it had remained unto this day.

Darby Bible Translation
And *thou*, Capernaum, who hast been raised up to heaven, shalt be brought down even to hades. For if the works of power which have taken place in thee, had taken place in Sodom, it had remained until this day.

English Revised Version
And thou, Capernaum, shalt thou be exalted unto heaven? thou shalt go down unto Hades: for if the mighty works had been done in Sodom which were done in thee, it would have remained until this day.

Webster's Bible Translation
And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

Weymouth New Testament
And thou, Capernaum, shalt thou be exalted even to Heaven? Even to Hades shalt thou descend. For had the mighty works been done in Sodom which have been done in thee, it would have remained until now.

World English Bible
You, Capernaum, who are exalted to heaven, you will go down to Hades. For if the mighty works had been done in Sodom which were done in you, it would have remained until this day.

Young's Literal Translation
'And thou, Capernaum, which unto the heaven wast exalted, unto hades shalt be brought down, because if in Sodom had been done the mighty works that were done in thee, it had remained unto this day;

Mattheus 11:23 Afrikaans PWL
en jy, K’far-Nagum, wat tot die hemel toe opgelig is, jy sal tot Sh’ol toe neergedruk word, want as in S’dom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly bestaan het tot vandag toe,

Mateu 11:23 Albanian
Dhe ti, o Kapernaum, që u ngrite deri në qiell, do të fundosesh deri në ferr, sepse në se do të ishin kryer në Sodomë veprat të fuqishme që janë kryer në ty, ajo do të ishte edhe sot e kësaj dite.

ﻣﺘﻰ 11:23 Arabic: Smith & Van Dyke
وانت يا كفرناحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية. لانه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت الى اليوم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 11:23 Armenian (Western): NT
Իսկ դո՛ւն, Կափառնայում, որ բարձրացած ես մինչեւ երկինք, պիտի իջնես մինչեւ դժոխք, որովհետեւ եթէ Սոդոմի մէջ կատարուած ըլլային այն հրաշքները՝ որոնք քու մէջդ կատարուեցան, տակաւին մնացած պիտի ըլլար մինչեւ այսօր:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  11:23 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hi Capernaum cerurano altchatu içan aicena iffernurano beheraturen aiz: ecen baldin Sodoman eguin içan balirade hi baithan eguin içan diraden verthuteac, egungo egunerano egon çateán.

Dyr Mathäus 11:23 Bavarian
Und du, Käffernaum, mainst n, du wurddst hinst eyn n Himml erhobn? Nän, eyn s Toodsreich werst abhingstoessn! Wenn z Sodham de sölchern Wunder gscheghn wärnd wie bei enk ietz, naacherd ständd s +heut non.

Матей 11:23 Bulgarian
И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще слезеш! защото, ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до днес останал.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
而你——迦百農啊,你將被高舉到天上嗎?不,你將下到陰間。因為在你中間行過的神蹟,如果行在所多瑪,它就會存留到今天。

中文标准译本 (CSB Simplified)
而你——迦百农啊,你将被高举到天上吗?不,你将下到阴间。因为在你中间行过的神迹,如果行在所多玛,它就会存留到今天。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
迦百農啊,你已經升到天上,將來必墜落陰間!因為在你那裡所行的異能,若行在所多瑪,它還可以存到今日。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
迦百农啊,你已经升到天上,将来必坠落阴间!因为在你那里所行的异能,若行在所多玛,它还可以存到今日。

馬 太 福 音 11:23 Chinese Bible: Union (Traditional)
迦 百 農 阿 , 你 已 經 升 到 天 上 ( 或 作 : 你 將 要 升 到 天 上 麼 ) , 將 來 必 墜 落 陰 間 ; 因 為 在 你 那 裡 所 行 的 異 能 , 若 行 在 所 多 瑪 , 他 還 可 以 存 到 今 日 。

馬 太 福 音 11:23 Chinese Bible: Union (Simplified)
迦 百 农 阿 , 你 已 经 升 到 天 上 ( 或 作 : 你 将 要 升 到 天 上 麽 ) , 将 来 必 坠 落 阴 间 ; 因 为 在 你 那 里 所 行 的 异 能 , 若 行 在 所 多 玛 , 他 还 可 以 存 到 今 日 。

Evanðelje po Mateju 11:23 Croatian Bible
I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas.

Matouš 11:23 Czech BKR
A ty Kafarnaum, kteréž jsi až k nebi vyvýšeno, až do pekla sstrčeno budeš. Nebo kdyby v Sodomě činěni byli divové ti, kteříž jsou činěni v tobě, byliť by zůstali až do dnešního dne.

Matthæus 11:23 Danish
Og du, Kapernaum! som er bleven ophøjet indtil Himmelen, du skal nedstødes indtil Dødsriget; thi dersom de kraftige Gerninger, som ere skete i dig, vare skete i Sodoma, da var den bleven staaende indtil denne Dag.

Mattheüs 11:23 Dutch Staten Vertaling
En gij, Kapernaum! die tot den hemel toe zijt verhoogd, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως Ἅιδου καταβήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

Westcott and Hort 1881
Καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβήσῃ. ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾍδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ σύ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

Tischendorf 8th Edition
καὶ σύ, Καφαρναούμ, μὴ ἕως οὐρανοῦ ὑψωθήσῃ; ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ, ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμεινεν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ σύ, Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ σύ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και συ καφαρναουμ μη εως ουρανου υψωθηση εως αδου καταβηση οτι ει εν σοδομοις εγενηθησαν αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμεινεν αν μεχρι της σημερον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και συ καφαρναουμ μη εως ουρανου υψωθηση εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενηθησαν αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμεινεν αν μεχρι της σημερον

Stephanus Textus Receptus 1550
και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι της σημερον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και συ, Καπερναουμ, η εως του ουρανου υψωθεισα, εως αδου καταβιβασθηση· οτι ει εν Σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι, εμειναν αν μεχρι της σημερον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και συ καπερναουμ η εως του ουρανου υψωθεισα εως αδου καταβιβασθηση οτι ει εν σοδομοις εγενοντο αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμειναν αν μεχρι της σημερον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και συ καφαρναουμ μη εως ουρανου υψωθηση εως αδου καταβηση οτι ει εν σοδομοις εγενηθησαν αι δυναμεις αι γενομεναι εν σοι εμεινεν αν μεχρι της σημερον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai sy, Kapharnaoum, mē heōs ouranou hypsōthēsē? heōs Haidou katabēsē; hoti ei en Sodomois egenēthēsan hai dynameis hai genomenai en soi, emeinen an mechri tēs sēmeron.

kai sy, Kapharnaoum, me heos ouranou hypsothese? heos Haidou katabese; hoti ei en Sodomois egenethesan hai dynameis hai genomenai en soi, emeinen an mechri tes semeron.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai sy, Kapharnaoum, mē heōs ouranou hypsōthēsē? heōs hadou katabēsē. hoti ei en Sodomois egenēthēsan hai dynameis hai genomenai en soi, emeinen an mechri tēs sēmeron.

Kai sy, Kapharnaoum, me heos ouranou hypsothese? heos hadou katabese. hoti ei en Sodomois egenethesan hai dynameis hai genomenai en soi, emeinen an mechri tes semeron.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:23 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai su kapharnaoum mē eōs ouranou upsōthēsē eōs adou katabibasthēsē oti ei en sodomois egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mechri tēs sēmeron

kai su kapharnaoum mE eOs ouranou upsOthEsE eOs adou katabibasthEsE oti ei en sodomois egenEthEsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mechri tEs sEmeron

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:23 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai su kapernaoum ē eōs tou ouranou upsōtheisa eōs adou katabibasthēsē oti ei en sodomois egenonto ai dunameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tēs sēmeron

kai su kapernaoum E eOs tou ouranou upsOtheisa eOs adou katabibasthEsE oti ei en sodomois egenonto ai dunameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tEs sEmeron

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:23 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai su kapernaoum ē eōs tou ouranou upsōtheisa eōs adou katabibasthēsē oti ei en sodomois egenonto ai dunameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tēs sēmeron

kai su kapernaoum E eOs tou ouranou upsOtheisa eOs adou katabibasthEsE oti ei en sodomois egenonto ai dunameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tEs sEmeron

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:23 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai su kapernaoum ē eōs tou ouranou upsōtheisa eōs adou katabibasthēsē oti ei en sodomois egenonto ai dunameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tēs sēmeron

kai su kapernaoum E eOs tou ouranou upsOtheisa eOs adou katabibasthEsE oti ei en sodomois egenonto ai dunameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tEs sEmeron

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:23 Westcott/Hort - Transliterated
kai su kapharnaoum mē eōs ouranou upsōthēsē eōs adou katabēsē oti ei en sodomois egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mechri tēs sēmeron

kai su kapharnaoum mE eOs ouranou upsOthEsE eOs adou katabEsE oti ei en sodomois egenEthEsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mechri tEs sEmeron

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11:23 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai su kapharnaoum mē eōs ouranou upsōthēsē eōs adou katabēsē oti ei en sodomois egenēthēsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mechri tēs sēmeron

kai su kapharnaoum mE eOs ouranou upsOthEsE eOs adou katabEsE oti ei en sodomois egenEthEsan ai dunameis ai genomenai en soi emeinen an mechri tEs sEmeron

Máté 11:23 Hungarian: Karoli
Te is Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a melyek te benned lõnek, mind e mai napig megmaradt volna.

La evangelio laŭ Mateo 11:23 Esperanto
Kaj vi, Kapernaum! cxu vi estos altigita gxis la cxielo? vi malsuprenigxos gxis Hades; cxar se en Sodom estus faritaj tiuj potencajxoj, kiuj estas faritaj en vi, gxi restus gxis hodiaux.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 11:23 Finnish: Bible (1776)
Ja sinä Kapernaum, joka olet korotettu taivaaseen asti! sinä pitää hamaan helvettiin sysättämän; sillä jos Sodomassa olisivat senkaltaiset väkevät työt tehdyt kuin sinussa, niin he vielä tänäpänä seisoisivat.

Matthieu 11:23 French: Darby
Et toi, Capernauem, qui as ete elevee jusqu'au ciel, tu seras abaissee jusque dans le hades; car si les miracles qui ont ete faits au milieu de toi eussent ete faits dans Sodome, elle serait demeuree jusqu'à aujourd'hui.

Matthieu 11:23 French: Louis Segond (1910)
Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui.

Matthieu 11:23 French: Martin (1744)
Et toi Capernaüm, qui as été élevée jusques au ciel, tu seras abaissée jusque dans l'enfer; car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, eussent été faits dans Sodome, elle subsisterait encore.

Matthaeus 11:23 German: Modernized
Und du, Kapernaum, die du bist erhoben bis an den Himmel, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn so zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, sie stünde noch heutigestages.

Matthaeus 11:23 German: Luther (1912)
Und du, Kapernaum, die du bist erhoben bis an den Himmel, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn so zu Sodom die Taten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, sie stände noch heutigestages.

Matthaeus 11:23 German: Textbibel (1899)
Und du, Kapernaum, wardst du nicht zum Himmel erhöht? Bis zur Hölle sollst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunder geschehen wären, die bei dir geschehen sind, so stände es noch bis heute.

Matteo 11:23 Italian: Riveduta Bible (1927)
E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell’Ades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi.

Matteo 11:23 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata infino al cielo, sarai abbassata fin nell’inferno; perciocchè, se in Sodoma fossero state fatte le potenti operazioni, che sono state fatte in te, ella sarebbe durata infino al dì d’oggi.

MATIUS 11:23 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan engkau, hai Kapernaum! Engkau ditinggikan sampai ke langit? Sampai ke dalam alam maut engkau akan ditolakkan, karena jikalau di dalam Sodom sudah jadi mujizat yang telah berlaku di dalam engkau, niscaya tinggallah ia sampai kepada masa ini.

Matthew 11:23 Kabyle: NT
Ula d kemm a tamdint n Kafernaḥum, tɣileḍ aț-țaliḍ ɣer igenni ? Xaṭi ! Aț-țețwaḍeggreḍ ɣer laxeṛt ; axaṭer lemmer di temdint n Sudum i dṛan lbeṛhanat i gedṛan ɣuṛ-em, tili mazal-iț ar ass-a !

마태복음 11:23 Korean
가버나움아 ! 네가 하늘에까지 높아지겠느냐 ? 음부에까지 낮아지리라 네게서 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더면 그 성이 오늘날까지 있었으리라

Matthaeus 11:23 Latin: Vulgata Clementina
Et tu Capharnaum, numquid usque in cælum exaltaberis ? usque in infernum descendes, quia si in Sodomis factæ fuissent virtutes quæ factæ sunt in te, forte mansissent usque in hanc diem.

Sv. Matejs 11:23 Latvian New Testament
Un tu, Kafarnauma, vai tu pacelsies līdz debesīm? Līdz pat ellei tu nokritīsi, jo, ja Sodomā būtu darīti tie brīnumi, kas notika tevī, tā noteikti paliktu līdz šai dienai.

Evangelija pagal Matà 11:23 Lithuanian
Ir tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, nugarmėsi iki pragaro! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos.

Matthew 11:23 Maori
Me koe hoki, e Kaperenauma, e whakateiteitia ranei koe a tae noa ki te rangi? ka heke koe ki te reinga: me i meatia hoki ki Horoma nga merekara kua meatia nei ki a koe, kua tu tonu tera a taea noatia tenei ra.

Matteus 11:23 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og du, Kapernaum, som er blitt ophøiet like til himmelen! like til dødsriket skal du bli nedstøtt; for dersom de kraftige gjerninger som er gjort i dig, var gjort i Sodoma, da var det blitt stående til denne dag.

Mateo 11:23 Spanish: La Biblia de las Américas
Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¡Hasta el Hades descenderás! Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy.

Mateo 11:23 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¡Hasta el Hades (región de los muertos) descenderás! Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy.

Mateo 11:23 Spanish: Reina Valera Gómez
Y tú, Capernaúm, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás abajada; porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.

Mateo 11:23 Spanish: Reina Valera 1909
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy.

Mateo 11:23 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada; porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubiera quedado hasta el día de hoy.

Mateus 11:23 Bíblia King James Atualizada Português
E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje.

Mateus 11:23 Portugese Bible
E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? até o hades descerás; porque, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje.   

Matei 11:23 Romanian: Cornilescu
Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare pînă la cer? Vei fi pogorît pînă la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, cari au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare pînă în ziua de astăzi.

От Матфея 11:23 Russian: Synodal Translation (1876)
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня;

От Матфея 11:23 Russian koi8r
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня;

Matthew 11:23 Shuar New Testament
`Tura atumsha Kapernßum pΘprunmayatirmesha, Ashφ nankaamas nankaamantu ajastin Enentßimtumarme. Antsu Ashφ emestamprartatui. Atumiin aents tujintiamun ti T·raitjai. Sutuma pΘprunam nu tujintiamu T·ramuitkiuinkia nu pepru yamaisha tuke aayi.

Matteus 11:23 Swedish (1917)
Och du, Kapernaum, skall väl du bliva upphöjt till himmelen? Nej, ned till dödsriket måste du fara. Ty om de kraftgärningar som äro gjorda i dig hade blivit gjorda i Sodom, så skulle det hava stått ännu i dag.

Matayo 11:23 Swahili NT
Na wewe Kafarnaumu, je, utajikweza mpaka mbinguni? Utaporomoshwa mpaka Kuzimu! Maana, kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika kule Sodoma, mji huo ungalikuwako mpaka hivi leo.

Mateo 11:23 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit? ibababa ka hanggang sa Hades: sapagka't kung sa Sodoma sana ginawa ang mga makapangyarihang gawang sa iyo'y ginawa, ay nanatili sana siya hanggang sa araw na ito.

Ǝlinjil wa n Matta 11:23 Tawallamat Tamajaq NT
Kawanay aytedan n ǝɣrǝm wa n Kafarnahum, adis ad tammadkalam s aljannat? Kalar Jahannama a daɣ za tǝtǝwǝgaram, fǝlas tǝlmǝɣjujaten šin ɣur-wan ǝganen âs ǝnnar ǝgânat daɣ ǝɣrǝm ǝn Sǝdom, wǝdi har azalada ill-ay.

มัทธิว 11:23 Thai: from KJV
และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งถูกยกขึ้นเทียมฟ้าแล้ว เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก ด้วยว่าการอิทธิฤทธิ์ซึ่งได้กระทำในท่ามกลางเจ้านั้น ถ้าได้กระทำในเมืองโสโดม เมืองนั้นจะได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้

Matta 11:23 Turkish
Ya sen, ey Kefarnahum, göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin! Çünkü sende yapılan mucizeler Sodomda yapılmış olsaydı, bugüne dek ayakta kalırdı.

Матей 11:23 Ukrainian: NT
І ти, Капернауме, що піднявсь аж під небо, провадиш ся в саме пекло; бо коли б чудеса, що стали ся в тобі, стали ся в Содомі, зостав ся б він аж і досі.

Matthew 11:23 Uma New Testament
Pai' koi' wo'o to Kapernaum! Ha ni'uli' -koina wae, na'ongko' napomolangko-koi mpai' Alata'ala-e? Uma-e'! Natadi pai' nahuku' lau-dakoi mpai'. Ane rapa' -na tanda mekoncehi to kubabehi hi ngata-ni tetu rababehi owi hi ngata Sodom, ke uma-hawo nakero Alata'ala, ke ria-pidi ngata toe duu' hewa toe-e lau.

Ma-thi-ô 11:23 Vietnamese (1934)
Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay.

Matthew 11:22
Top of Page
Top of Page