1 Corinthians 14
ISV Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
International Standard VersionGreek Study Bible
1Keep on pursuing love, and keep on desiring spiritual gifts, especially the ability to prophesy. 1Διώκετε τὴν ἀγάπην ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε
2For the person who speaks in a foreign language is not actually speaking to people but to God. Indeed, no one understands him, because he is talking about secrets by the Spirit.2 γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ Θεῷ οὐδεὶς γὰρ ἀκούει πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια
3But the person who prophesies speaks to people for their upbuilding, encouragement, and comfort. 3 δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν
4The person who speaks in a foreign language builds himself up, but the person who prophesies builds up the church. 4 λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ
5Now I wish that all of you could speak in foreign languages, but especially that you could prophesy. The person who prophesies is more important than the person who speaks in a foreign language, unless he interprets it so that the church may be built up.5Θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε μείζων δὲ προφητεύων λαλῶν γλώσσαις ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ
6Indeed, brothers, if I come to you speaking in foreign languages, what good will I be to you unless I speak to you in some revelation, knowledge, prophecy, or teaching? 6Νῦν δέ ἀδελφοί ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ‹ἐν› διδαχῇ
7In the same way, lifeless instruments like the flute or harp produce sounds. But if there's no difference in the notes, how can a person tell what tune is being played? 7ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον τὸ κιθαριζόμενον
8For example, if a bugle doesn't sound a clear call, who will get ready for battle? 8Καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῷ τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον
9In the same way, unless you speak an intelligible message with your language, how will anyone know what is being said? You'll be talking into the air!9οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες
10There are, I suppose, many different languages in the world, yet none of them is without meaning. 10Τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσμῳ καὶ οὐδὲν ἄφωνον
11If I don't know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker and the speaker will be a foreigner to me. 11ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος
12In the same way, since you're so desirous of spiritual gifts, you must keep on desiring them for building up the church.12Οὕτως καὶ ὑμεῖς ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε
13Therefore, the person who speaks in a foreign language should pray for the ability to interpret it. 13Διὸ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ
14For if I pray in a foreign language, my spirit prays but my mind is not productive. 14ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν
15What does this mean? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind. I will sing psalms with my spirit, but I will also sing psalms with my mind. 15Τί οὖν ἐστιν προσεύξομαι τῷ πνεύματι προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ ψαλῶ τῷ πνεύματι ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ
16Otherwise, if you say a blessing with your spirit, how can an otherwise uneducated person say "Amen" to your thanksgiving, since he does not know what you're saying? 16ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς [ἐν] πνεύματι ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ Ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν
17It's good for you to give thanks, but it does not build up the other person. 17σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς ἀλλ’ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται
18I thank God that I speak in foreign languages more than all of you. 18Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
19But in church I would rather speak five words with my mind to instruct others than 10,000 words in a foreign language.19ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ
20Brothers, stop being childish in your thinking. Be like infants with respect to evil, but think like adults. 20Ἀδελφοί μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε
21In the Law it is written, "By means of foreign languages and through the mouths of foreigners I will speak to this people, but even then they will not listen to me," declares the Lord.21ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται ὅτι Ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ καὶ οὐδ’ οὕτως εἰσακούσονταί μου λέγει Κύριος
22Foreign languages, then, are meant to be a sign, not for believers, but for unbelievers, while prophecy is meant, not for unbelievers, but for believers. 22Ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν
23Now if the whole church gathers in the same place and everyone is speaking in foreign languages, when uneducated people or unbelievers come in, they will say that you are out of your mind, won't they? 23Ἐὰν οὖν συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε
24But if everyone is prophesying, when an unbeliever or an uneducated person comes in he will be convicted and examined by everything that's happening.24ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἰδιώτης ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων
25His secret, inner heart will become known, and so he will bow down to the ground and worship God, declaring, "God is truly among you!"25τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ Θεῷ ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως Θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν
26What, then, does this mean, brothers? When you gather, everyone has a psalm, teaching, revelation, foreign language, or interpretation. Everything must be done for upbuilding. 26Τί οὖν ἐστιν ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει διδαχὴν ἔχει ἀποκάλυψιν ἔχει γλῶσσαν ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω
27If anyone speaks in a foreign language, only two or three at the most should do so, one at a time, and somebody must interpret. 27Εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ δύο τὸ πλεῖστον τρεῖς καὶ ἀνὰ μέρος καὶ εἷς διερμηνευέτω
28If an interpreter is not present, the speaker should remain silent in the church and speak to himself and God.28ἐὰν δὲ μὴ διερμηνευτής σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ ἑαυτῷ δὲ λαλείτω καὶ τῷ Θεῷ
29Two or three prophets should speak, and others should weigh carefully what is said. 29Προφῆται δὲ δύο τρεῖς λαλείτωσαν καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν
30If a revelation is made to another person who is seated, the first person should be silent. 30ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ πρῶτος σιγάτω
31For everyone can prophesy in turn, so that everyone can be instructed and everyone can be encouraged. 31δύνασθε γὰρ καθ’ ἕνα πάντες προφητεύειν ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται
32The spirits of prophets are subject to the prophets, 32καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται
33for God is not a God of disorder but of peace. As in all the churches of the saints, 33οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας Θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης Ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων
34the women must keep silent in the churches. They are not allowed to speak out, but must place themselves in submission, as the oral law also says. 34αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν καθὼς καὶ νόμος λέγει
35If they want to learn anything, they should ask their own husbands at home, for it is inappropriate for a woman to speak out in church. 35εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ
36Did God's word originate with you? Are you the only ones it has reached? 36 ἀφ’ ὑμῶν λόγος τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθεν εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν
37If anyone thinks he is a prophet or a spiritual person, he must acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. 37Εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι πνευματικός ἐπιγινωσκέτω γράφω ὑμῖν ὅτι Κυρίου ἐστὶν ἐντολή
38But if anyone ignores this, he should be ignored. 38εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται
39Therefore, my brothers, desire the ability to prophesy, and do not prevent others from speaking in foreign languages. 39Ὥστε ἀδελφοί μου ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις
40But everything must be done in a proper and orderly way.40πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω
The Holy Bible: International Standard Version® Release 2.1 Copyright © 1996-2012 The ISV Foundation
ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY.
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
1 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page