2 Timothy 4
NET Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
NET BibleGreek Study Bible
1I solemnly charge you before God and Christ Jesus, who is going to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom:1Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ
2Preach the message, be ready whether it is convenient or not, reprove, rebuke, exhort with complete patience and instruction.2κήρυξον τὸν λόγον ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως ἔλεγξον ἐπιτίμησον παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ
3For there will be a time when people will not tolerate sound teaching. Instead, following their own desires, they will accumulate teachers for themselves, because they have an insatiable curiosity to hear new things.3Ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν
4And they will turn away from hearing the truth, but on the other hand they will turn aside to myths.4καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται
5You, however, be self-controlled in all things, endure hardship, do an evangelist's work, fulfill your ministry.5Σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν κακοπάθησον ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον
6For I am already being poured out as an offering, and the time for me to depart is at hand.6Ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι καὶ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν
7I have competed well; I have finished the race; I have kept the faith!7τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι τὸν δρόμον τετέλεκα τὴν πίστιν τετήρηκα
8Finally the crown of righteousness is reserved for me. The Lord, the righteous Judge, will award it to me in that day--and not to me only, but also to all who have set their affection on his appearing. 8λοιπὸν ἀπόκειταί μοι τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν ἀποδώσει μοι κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ δίκαιος κριτής οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ
9Make every effort to come to me soon.9Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως
10For Demas deserted me, since he loved the present age, and he went to Thessalonica. Crescens went to Galatia and Titus to Dalmatia.10Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη εἰς Θεσσαλονίκην Κρήσκης εἰς Γαλατίαν Τίτος εἰς Δαλματίαν
11Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, because he is a great help to me in ministry.11Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν
12Now I have sent Tychicus to Ephesus.12Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον
13When you come, bring with you the cloak I left in Troas with Carpas and the scrolls, especially the parchments.13τὸν φαιλόνην* ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε καὶ τὰ βιβλία μάλιστα τὰς μεμβράνας
14Alexander the coppersmith did me a great deal of harm. The Lord will repay him in keeping with his deeds.14Ἀλέξανδρος χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο ἀποδώσει αὐτῷ Κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ
15You be on guard against him too, because he vehemently opposed our words.15ὃν καὶ σὺ φυλάσσου λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις
16At my first defense no one appeared in my support; instead they all deserted me--may they not be held accountable for it.16Ἐν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον μὴ αὐτοῖς λογισθείη
17But the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message would be fully proclaimed for all the Gentiles to hear. And so I was delivered from the lion's mouth!17 δὲ Κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος
18The Lord will deliver me from every evil deed and will bring me safely into his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever! Amen. 18ῥύσεταί με Κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν
19Greetings to Prisca and Aquila and the family of Onesiphorus.19Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ Ἀκύλαν καὶ τὸν Ὀνησιφόρου οἶκον
20Erastus stayed in Corinth. Trophimus I left ill in Miletus.20Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα
21Make every effort to come before winter. Greetings to you from Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers and sisters.21Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες
22The Lord be with your spirit. Grace be with you. 22 Κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου χάρις μεθ’ ὑμῶν ⧼Ἀμήν⧽
NET Bible copyright © 1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. //netbible.com. Used by permission. All rights reserved.Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page