1 Timothy 1:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5095 [e]Τιμοθέῳ
Timotheō
To Timothy,N-DMS
1103 [e]γνησίῳ
gnēsiō
[my] trueAdj-DNS
5043 [e]τέκνῳ
teknō
childN-DNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4102 [e]πίστει·
pistei
[the] faith:N-DFS
5485 [e]Χάρις,
charis
Grace,N-NFS
1656 [e]ἔλεος,
eleos
mercy,N-NNS
1515 [e]εἰρήνη
eirēnē
[and] peaceN-NFS
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
3962 [e]πατρὸς
patros
[the] Father,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
5547 [e]Χριστοῦ
Christou
ChristN-GMS
2424 [e]Ἰησοῦ
Iēsou
Jesus,N-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2962 [e]κυρίου
kyriou
LordN-GMS
1473 [e]ἡμῶν.
hēmōn
of us.PPro-G1P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: Nestle 1904
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τιμόθεος γνήσιος τέκνον ἐν πίστις χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπό θεός πατήρ καί Χριστός Ἰησοῦς ὁ κύριος ἡμᾶς

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 1:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει χάρις ἔλεος εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν

1 Timothy 1:2 Hebrew Bible
אל טימותיוס בנו האמתי באמונה חסד ורחמים ושלום מאת אלהים אבינו והמשיח ישוע אדנינו׃

1 Timothy 1:2 Aramaic NT: Peshitta
ܠܛܝܡܬܐܘܤ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܛܝܒܘܬܐ ܘܪܚܡܐ ܘܫܠܡܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܘܢ ܘܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
To Timothy, my true child in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

King James Bible
Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.

Holman Christian Standard Bible
To Timothy, my true son in the faith. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
Treasury of Scripture Knowledge

Timothy.

Acts 16:1-3 Then came he to Derbe and Lystra: and, behold, a certain disciple …

1 Thessalonians 3:2 And sent Timotheus, our brother, and minister of God, and our fellow …

my.

1 Timothy 1:18 This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies …

1 Corinthians 4:14-17 I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you…

Philippians 2:19-22 But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly to you, that …

2 Timothy 1:2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from …

2 Timothy 2:1 You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

Titus 1:4 To Titus, my own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, …

Grace. See on

Romans 1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace …

Galatians 1:3 Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,

2 Timothy 1:2 To Timothy, my dearly beloved son: Grace, mercy, and peace, from …

Titus 1:4 To Titus, my own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, …

1 Peter 1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification …

Links
1 Timothy 1:21 Timothy 1:2 NIV1 Timothy 1:2 NLT1 Timothy 1:2 ESV1 Timothy 1:2 NASB1 Timothy 1:2 KJV1 Timothy 1:2 Bible Apps1 Timothy 1:2 Biblia Paralela1 Timothy 1:2 Chinese Bible1 Timothy 1:2 French Bible1 Timothy 1:2 German BibleBible Hub
1 Timothy 1:1
Top of Page
Top of Page