πίστει
Englishman's Concordance
πίστει (pistei) — 58 Occurrences

Acts 3:16 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος
NAS: And on the basis of faith in His name,
KJV: name through faith in his name
INT: by faith in the name

Acts 6:7 N-DFS
GRK: ὑπήκουον τῇ πίστει
NAS: were becoming obedient to the faith.
KJV: were obedient to the faith.
INT: were obedient to the faith

Acts 14:22 N-DFS
GRK: ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ ὅτι
NAS: them to continue in the faith, and [saying], Through
KJV: to continue in the faith, and
INT: to continue in the faith and that

Acts 15:9 N-DFS
GRK: αὐτῶν τῇ πίστει καθαρίσας τὰς
NAS: their hearts by faith.
KJV: their hearts by faith.
INT: them by the faith having purified the

Acts 16:5 N-DFS
GRK: ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον
NAS: were being strengthened in the faith, and were increasing
KJV: established in the faith, and
INT: were strengthened in the faith and abounded

Acts 26:18 N-DFS
GRK: τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς
NAS: who have been sanctified by faith in Me.'
KJV: them which are sanctified by faith that is in
INT: those that have been sanctified by faith that [is] in

Romans 3:28 N-DFS
GRK: γὰρ δικαιοῦσθαι πίστει ἄνθρωπον χωρὶς
NAS: is justified by faith apart
KJV: is justified by faith without
INT: therefore to be justified by faith a man apart from

Romans 4:19 N-DFS
GRK: ἀσθενήσας τῇ πίστει κατενόησεν τὸ
NAS: becoming weak in faith he contemplated
KJV: weak in faith, he considered
INT: having been weak in the faith he considered

Romans 4:20 N-DFS
GRK: ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει δοὺς δόξαν
NAS: but grew strong in faith, giving
KJV: but was strong in faith, giving glory
INT: was strengthened in faith having given glory

Romans 5:2 N-DFS
GRK: ἐσχήκαμεν τῇ πίστει εἰς τὴν
NAS: our introduction by faith into this
KJV: we have access by faith into this
INT: we have by the faith into the

Romans 11:20 N-DFS
GRK: δὲ τῇ πίστει ἕστηκας μὴ
NAS: but you stand by your faith. Do not be conceited,
KJV: thou standest by faith. Be not
INT: however by faith stand not

Romans 14:1 N-DFS
GRK: ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε μὴ
NAS: the one who is weak in faith, [but] not for [the purpose of] passing judgment
KJV: Him that is weak in the faith receive ye,
INT: being weak in the faith receive not

1 Corinthians 16:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιοῦσθε
NAS: stand firm in the faith, act like men,
KJV: in the faith, quit you like men,
INT: in the faith act like men be strong

2 Corinthians 1:24 N-DFS
GRK: τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε
NAS: with you for your joy; for in your faith you are standing firm.
KJV: joy: for by faith ye stand.
INT: in the indeed faith you stand firm

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: παντὶ περισσεύετε πίστει καὶ λόγῳ
NAS: in everything, in faith and utterance
KJV: every [thing, in] faith, and
INT: every [way] you abound in faith and word

2 Corinthians 13:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει ἑαυτοὺς δοκιμάζετε
NAS: [to see] if you are in the faith; examine
KJV: in the faith; prove
INT: in the faith yourselves test

Galatians 2:20 N-DFS
GRK: σαρκί ἐν πίστει ζῶ τῇ
NAS: I live by faith in the Son
KJV: I live by the faith of the Son of God,
INT: flesh in faith I live that

Philippians 1:27 N-DFS
GRK: συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου
NAS: striving together for the faith of the gospel;
KJV: striving together for the faith of the gospel;
INT: striving together for the faith of the gospel

Philippians 3:9 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ πίστει
NAS: on the basis of faith,
KJV: God by faith:
INT: on faith

Colossians 1:23 N-DFS
GRK: ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ
NAS: you continue in the faith firmly established
KJV: ye continue in the faith grounded
INT: you continue in the faith established and

Colossians 2:7 N-DFS
GRK: βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε
NAS: up in Him and established in your faith, just
KJV: in the faith, as
INT: being strengthened in the faith even as you were taught

2 Thessalonians 2:13 N-DFS
GRK: πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας
NAS: by the Spirit and faith in the truth.
KJV: of the Spirit and belief of the truth:
INT: of [the] Spirit and belief of [the] truth

1 Timothy 1:2 N-DFS
GRK: τέκνῳ ἐν πίστει χάρις ἔλεος
NAS: child in [the] faith: Grace,
KJV: son in the faith: Grace, mercy,
INT: child in faith grace mercy

1 Timothy 1:4 N-DFS
GRK: τὴν ἐν πίστει
NAS: of God which is by faith.
KJV: which is in faith: [so do].
INT: which [is] in faith

1 Timothy 2:7 N-DFS
GRK: ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ
NAS: of the Gentiles in faith and truth.
KJV: of the Gentiles in faith and verity.
INT: of [the] Gentiles in faith and truth

1 Timothy 2:15 N-DFS
GRK: μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ
NAS: they continue in faith and love
KJV: they continue in faith and charity
INT: they abide in faith and love

1 Timothy 3:13 N-DFS
GRK: παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν
NAS: confidence in the faith that is in Christ
KJV: boldness in the faith which is in
INT: boldness in faith which [is] in

1 Timothy 4:12 N-DFS
GRK: ἀγάπῃ ἐν πίστει ἐν ἁγνείᾳ
NAS: love, faith [and] purity,
KJV: spirit, in faith, in purity.
INT: love in faith in purity

2 Timothy 1:13 N-DFS
GRK: ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ
NAS: you have heard from me, in the faith and love
KJV: me, in faith and love
INT: you did hear in faith and love

2 Timothy 3:10 N-DFS
GRK: προθέσει τῇ πίστει τῇ μακροθυμίᾳ
NAS: purpose, faith, patience,
KJV: purpose, faith, longsuffering,
INT: purpose the faith the patience

Titus 1:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει
NAS: that they may be sound in the faith,
KJV: they may be sound in the faith;
INT: in the faith

Titus 2:2 N-DFS
GRK: ὑγιαίνοντας τῇ πίστει τῇ ἀγάπῃ
NAS: sound in faith, in love,
KJV: sound in faith, in charity,
INT: sound in faith in love

Titus 3:15 N-DFS
GRK: ἡμᾶς ἐν πίστει Ἡ χάρις
NAS: who love us in [the] faith. Grace
KJV: us in the faith. Grace [be] with
INT: us in [the] faith Grace [be]

Hebrews 4:2 N-DFS
GRK: συνκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν
NAS: them, because it was not united by faith in those
KJV: being mixed with faith in them that heard
INT: having been united with the faith in the [ones] having heard

Hebrews 11:3 N-DFS
GRK: Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι
NAS: By faith we understand that the worlds
KJV: Through faith we understand
INT: By faith we understand to have been formed

Hebrews 11:4 N-DFS
GRK: Πίστει πλείονα θυσίαν
NAS: By faith Abel offered
KJV: By faith Abel offered
INT: By faith a more excellent sacrifice

Hebrews 11:5 N-DFS
GRK: Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη
NAS: By faith Enoch was taken
KJV: By faith Enoch was translated
INT: By faith Enoch was taken up

Hebrews 11:7 N-DFS
GRK: Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε
NAS: By faith Noah, being warned
KJV: By faith Noah, being warned of God
INT: By faith having been divinely instructed Noah

Hebrews 11:8 N-DFS
GRK: Πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ
NAS: By faith Abraham, when he was called,
KJV: By faith Abraham, when he was called
INT: By faith being called Abraham

Hebrews 11:9 N-DFS
GRK: Πίστει παρῴκησεν εἰς
NAS: By faith he lived as an alien
KJV: By faith he sojourned in
INT: By faith he sojourned in

Hebrews 11:11 N-DFS
GRK: Πίστει καὶ αὐτὴ
NAS: By faith even Sarah
KJV: Through faith also Sara
INT: By faith also herself

Hebrews 11:17 N-DFS
GRK: Πίστει προσενήνοχεν Ἀβραὰμ
NAS: By faith Abraham, when he was tested,
KJV: By faith Abraham, when he was tried,
INT: By faith has offered up Abraham

Hebrews 11:20 N-DFS
GRK: Πίστει καὶ περὶ
NAS: By faith Isaac blessed
KJV: By faith Isaac blessed
INT: By faith and concerning

Hebrews 11:21 N-DFS
GRK: Πίστει Ἰακὼβ ἀποθνήσκων
NAS: By faith Jacob, as he was dying,
KJV: By faith Jacob, when he was a dying,
INT: By faith Jacob dying

Hebrews 11:22 N-DFS
GRK: Πίστει Ἰωσὴφ τελευτῶν
NAS: By faith Joseph, when he was dying,
KJV: By faith Joseph, when he died,
INT: By faith Joseph dying

Hebrews 11:23 N-DFS
GRK: Πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς
NAS: By faith Moses, when he was born,
KJV: By faith Moses, when he was born,
INT: By faith Moses having been born

Hebrews 11:24 N-DFS
GRK: Πίστει Μωυσῆς μέγας
NAS: By faith Moses, when he had grown
KJV: By faith Moses, when he was come
INT: By faith Moses great

Hebrews 11:27 N-DFS
GRK: Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον
NAS: By faith he left Egypt,
KJV: By faith he forsook Egypt,
INT: By faith he left Egypt

Hebrews 11:28 N-DFS
GRK: Πίστει πεποίηκεν τὸ
NAS: By faith he kept the Passover
KJV: Through faith he kept the passover,
INT: By faith he has kept the

Hebrews 11:29 N-DFS
GRK: Πίστει διέβησαν τὴν
NAS: By faith they passed through the Red
KJV: By faith they passed through the Red
INT: By faith they passed through the

Hebrews 11:30 N-DFS
GRK: Πίστει τὰ τείχη
NAS: By faith the walls of Jericho
KJV: By faith the walls of Jericho
INT: By faith the walls

Hebrews 11:31 N-DFS
GRK: Πίστει Ῥαὰβ ἡ
NAS: By faith Rahab the harlot
KJV: By faith the harlot Rahab
INT: By faith Rahab the

James 1:6 N-DFS
GRK: δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινόμενος
NAS: But he must ask in faith without any
KJV: in faith, nothing
INT: however in faith nothing doubting

James 2:5 N-DFS
GRK: πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους
NAS: [to be] rich in faith and heirs
KJV: rich in faith, and heirs
INT: rich in faith and heirs

1 Peter 5:9 N-DFS
GRK: στερεοὶ τῇ πίστει εἰδότες τὰ
NAS: him, firm in [your] faith, knowing
KJV: stedfast in the faith, knowing
INT: firm in faith knowing the

2 Peter 1:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν
NAS: diligence, in your faith supply
KJV: to your faith virtue; and
INT: in the faith of you the

Jude 1:3 N-DFS
GRK: τοῖς ἁγίοις πίστει
NAS: that you contend earnestly for the faith which was once for all
KJV: [you] that ye should earnestly contend for the faith which was once
INT: to the saints faith

Jude 1:20 N-DFS
GRK: ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐν πνεύματι
NAS: holy faith, praying
KJV: on your most holy faith, praying in
INT: most holy of you faith in [the] Spirit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page