Philippians 2
Uma New Testament
1Jadi' ompi' -ompi', ku'inca katerohoi-na nono-ni apa' mosidai' -mokoi hante Kristus. Tetanta'u-mi nono-ni apa' napoka'ahi' -mokoi. Hintuwu' -mokoi apa' ngkai petete' Inoha' Tomoroli'. Momepoka'ahi' -koi hadua bo hadua. 2Bo lawi' oo mpu'u-koi, kuperapi' bona nipakagoe' mpu'u-ka nono-ku: tuwu' hintuwu' -koi hante ahi' -ni hibalia, nono-ni hibalia, patuju-ni hibalia. 3Neo' mpomobohe woto-ni moto-wadi, neo' mpope'une'. Agina-pi-hana hore-hore mpakadingki' nono, ta'uli' doo melabi ngkai kita'. 4Neo' mpenonoi woto-ta moto, pekiri wo'o katuwu' doo. 5Nono-ni kana hewa nono-na Kristus Yesus: 6Nau' tuwu' mpo'Alata'ala-i, uma-i mpentaei kahibalia-na hante Alata'ala. 7Nabahaka omea-mi tetu, pai' -i tuwu' mpobatua. Mewali manusia' -i hante wotoloka' manusia'. 8Pai' ka'oti-nai jadi' manusia', mengkadingki' -imi, pai' -i mpotuku' hawa' Alata'ala, duu' -na mate raparika' hewa hadua tauna to dada'a. 9Toe-mi pai' Alata'ala mpo'ongko' -i hi pohuraa to molangko lia, pai' nawai' -i kuasa to meliu ngkai hawe'ea kuasa to ntani' -na, 10bona hawe'ea to tuwu' mengkoru hi Yesus, lompe' ihi' suruga, lompe' ihi' dunia', lompe' to hi po'ohaa' tomate, hawe'ea-ra mpai' mowilingkudu menyompa hi Hi'a, 11pai' -ra mpangaku': Yesus Kristus, Hi'a-mi Pue', alaa-na Alata'ala to Tuama rapomobohe.

12Toe-mi ompi' to kupe'ahi', ku'inca kampotuku' -ni hawa' -ku. Bula-ku ria dohe-ni, nituku' mpu'u hawa' -ku. Jadi', peliu-liu-nami tempo toi bula-ku molaa, kuperapi' bona nipelompehi mpu'u po'ingku-ni, hewa to masipato' hi tauna to nahore Alata'ala ngkai huku' jeko' -ra. Mengkoru-mokoi hi Alata'ala, pai' poka'eka' mpu'u-koi mpobabehi po'ingku to dada'a. 13Apa' Alata'ala moto-mi to mobago hi rala nono-ni, pai' alaa-na dota-koi mpotuku' konoa-na, pai' nawai' wo'o-koi karohoa mpotuku' konoa-na.

14Napa-napa to nibabehi, neo' ngkunuti ba momehono', 15bona monoa' hi hawe'ea tauna ka'ana' -na Alata'ala mpu'u-koi, to uma ria kasalaia' -ni, to tuwu' moroli' pai' uma ria patuju-ni to dada'a. Hewa betue' mehini hi rala kabengia-na, wae wo'o koi' hi laintongo' tauna to bengku' pai' dada'a nono-ra, 16apa' niparata-raka Kareba Lompe' to ngkeni katuwua'. Ane hewa toe po'ingku-ni ompi', bohe mpai' nono-ku hi karata-na nculii' Kristus. Apa' po'ingku-ni toe-mi to mpakanoto hawe'ea bago-ku uma wa bayangi', ria moto wua' -na. 17Ompi' -ompi', ngkai lomo' kakukarebai-nakoi Kareba Lompe', mepangala' -mokoi hi Pue' Yesus, pai' nitonu katuwu' -ni hi Hi'a bona mpobabehi konoa-na. Jadi', nau' rahuku' mate mpu'u-a mpai' sabana pobago-ku mpokarebai-koi Kareba Lompe' -e, uma kutapari. Bate mpo'uli' tarima kasi oa' -a hi Alata'ala, pai' goe' -a hangkaa-ngkania hante koi'. 18Kusarumaka wo'o bona ompi' -ompi' motarima kasi pai' goe' hangkaa-ngkania hante aku'.

19Ane napokono Pue' Yesus, ria patuju-ku mpohubui Timotius tilou mpencuai' -koi, bona ane nculii' -ipi tumai, tetanta'u-a mpo'epe kareba-ni. 20Muntu' Timotius-kuwo to hi rehe'i to mpohibalia-ki nono-ku pai' to mpekiri kalompea' -ni ompi'. 21Ane to ntani' -ntani' -naera, mpenonoi woto-ra moto-ra-wadi, uma-ra mpenonoi konoa-na Yesus Kristus. 22Aga ane Timotius, nihilo moto-mi-koiwo karoho peparasaya-na. Mobago-i dohe-ku mpopalele Kareba Lompe'. Kai' roduaa, hewa ntali ana' -wadi-kai. 23Jadi', ane ku'inca-damo mpai' kahudua kara-kara-ku, kuhubui-imi tilou mpencuai' -koi. 24Pai' kusarumaka hante petulungi Pue', uma moto-a mahae tilou mpencuai' -koi. 25Sampale-di, ane ompi' -ta Epafroditus, to mahae-mi nihubui tumai mpongawa' -a, ku'uli' agina kuhubui lau-imi tilou nculii' hi koi'. Kai' rodua hewa tantara to hampanga'ea, apa' hampobagoa-kai hi rala pobago Pue', pai' natulungi-a hi rala kaparia-ku. 26Lentora lia-imi hi koi' omea ompi', pai' susa' nono-na, meka' ba lue' ni'epe-mi kapeda' -na wengi. 27Peda' mpu'u-idi, neo' napomate-ki. Tapi' mo'uri' nculii' -imi apa' Alata'ala mpoka'ahi' -i-- aga uma muntu' hi'a, aku' wo'o napoka'ahi', apa' ane ke mate mpu'u-i wengi, ke katedoo-donihia-mi kasusaa' -ku. 28Toe pai' ku'uli' agina kupesahui mpohubui-i nculii' tilou, bona ane hirua' -pokoi, tetanta'u-mokoi, pai' aku' hi rehe'i monu-mi nono-ku. 29Wae-pi, tarima-imi hi rala hanga' Pue' hante kagoe' nono-ni. Bila' wo'o hawe'ea tauna to mpohibalia-ki nono-na. 30Ngkai pobago-na mpobago-ki Kristus, neo' mate lia-i. Uma-i mpenonoi woto-na moto, apa' doko' -i nipopale hi rehe'i mpotulungi-a.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Philippians 1
Top of Page
Top of Page