Mark 13
Berean Interlinear Bible

Temple Destruction Foretold
(Matthew 24:1-4; Luke 21:5-9)

1Καὶ (And) ἐκπορευομένου (going forth) αὐτοῦ (of Him) ἐκ (out of) τοῦ (the) ἱεροῦ (temple), λέγει (says) αὐτῷ (to Him) εἷς (one) τῶν (of the) μαθητῶν (disciples) αὐτοῦ (of Him), “Διδάσκαλε (Teacher), ἴδε (behold) ποταποὶ (what) λίθοι (stones) καὶ (and) ποταπαὶ (what) οἰκοδομαί (buildings)!”

2Καὶ (And) ὁ (-) Ἰησοῦς (Jesus) εἶπεν (said) αὐτῷ (to him), “Βλέπεις (See you) ταύτας (these) τὰς (-) μεγάλας (great) οἰκοδομάς (buildings)? οὐ (No) μὴ (not) ἀφεθῇ (shall be left) ‹ὧδε› (here) λίθος (stone) ἐπὶ (upon) λίθον (stone), ὃς (which) οὐ (no) μὴ (not) καταλυθῇ (shall be thrown down).”

3Καὶ (And) καθημένου (sitting) αὐτοῦ (of Him) εἰς (upon) τὸ (the) ὄρος (Mount) τῶν (-) Ἐλαιῶν (of Olives), κατέναντι (opposite) τοῦ (the) ἱεροῦ (temple), ἐπηρώτα (asked) αὐτὸν (Him) κατ’ (in) ἰδίαν (private) Πέτρος (Peter) καὶ (and) Ἰάκωβος (James) καὶ (and) Ἰωάννης (John) καὶ (and) Ἀνδρέας (Andrew), 4“Εἰπὸν (Tell) ἡμῖν (us) πότε (when) ταῦτα (these things) ἔσται (will be)? καὶ (And) τί (what will be) τὸ (the) σημεῖον (sign) ὅταν (when) μέλλῃ (are going) ταῦτα (these things) συντελεῖσθαι (to be accomplished) πάντα (all)?”

5Ὁ (-) δὲ (And) Ἰησοῦς (Jesus) ἤρξατο (began) λέγειν (to say) αὐτοῖς (to them), “Βλέπετε (Take heed), μή (lest) τις (anyone) ὑμᾶς (you) πλανήσῃ (mislead). 6πολλοὶ (Many) ἐλεύσονται (will come) ἐπὶ (in) τῷ (the) ὀνόματί (name) μου (of Me), λέγοντες (saying) ὅτι (-), ‘Ἐγώ (I) εἰμι (am He),’ καὶ (and) πολλοὺς (many) πλανήσουσιν (they will mislead). 7ὅταν (When) δὲ (then) ἀκούσητε (you shall hear of) πολέμους (wars) καὶ (and) ἀκοὰς (rumors) πολέμων (of wars), μὴ (not) θροεῖσθε (be disturbed); δεῖ (it must) γενέσθαι (come to pass), ἀλλ’ (but) οὔπω (not yet is) τὸ (the) τέλος (end). 8ἐγερθήσεται (Will rise up) γὰρ (for) ἔθνος (nation) ἐπ’ (against) ἔθνος (nation), καὶ (and) βασιλεία (kingdom) ἐπὶ (against) βασιλείαν (kingdom). ἔσονται (There will be) σεισμοὶ (earthquakes) κατὰ (throughout) τόπους (places); ἔσονται (there will be) λιμοί (famines). ἀρχὴ (The beginning) ὠδίνων (of birth pains are) ταῦτα (these).

Witnessing to All Nations
(Matthew 24:9-14; Luke 21:10-19)

9Βλέπετε (Take heed) δὲ (however) ὑμεῖς (you) ἑαυτούς (to yourselves); παραδώσουσιν (they will betray) ὑμᾶς (you) εἰς (to) συνέδρια (courts) καὶ (and) εἰς (in) συναγωγὰς (synagogues); δαρήσεσθε (you will be beaten), καὶ (and) ἐπὶ (before) ἡγεμόνων (governors) καὶ (and) βασιλέων (kings) σταθήσεσθε (you will stand) ἕνεκεν (because) ἐμοῦ (of Me), εἰς (for) μαρτύριον (a testimony) αὐτοῖς (to them). 10καὶ (And) εἰς (to) πάντα (all) τὰ (the) ἔθνη (nations) πρῶτον (first) δεῖ (it behooves) κηρυχθῆναι (to proclaim) τὸ (the) εὐαγγέλιον (gospel). 11καὶ (And) ὅταν (when) ἄγωσιν (they might lead away) ὑμᾶς (you), παραδιδόντες (delivering you up), μὴ (not) προμεριμνᾶτε (be anxious beforehand) τί (what) λαλήσητε (you should say), ἀλλ’ (but) ὃ (whatever) ἐὰν (if) δοθῇ (might be given) ὑμῖν (to you), ἐν (in) ἐκείνῃ (that) τῇ (-) ὥρᾳ (hour), τοῦτο (that) λαλεῖτε (speak); οὐ (not) γάρ (for) ἐστε (are) ὑμεῖς (you) οἱ (those) λαλοῦντες (speaking), ἀλλὰ (but) τὸ (the) Πνεῦμα (Spirit) τὸ (-) Ἅγιον (Holy).

12Καὶ (And) παραδώσει (will deliver up) ἀδελφὸς (brother), ἀδελφὸν (brother) εἰς (to) θάνατον (death), καὶ (and) πατὴρ (father), τέκνον (child); καὶ (and) ἐπαναστήσονται (will rise up) τέκνα (children) ἐπὶ (against) γονεῖς (parents), καὶ (and) θανατώσουσιν (will put to death) αὐτούς (them). 13καὶ (And) ἔσεσθε (you will be) μισούμενοι (hated) ὑπὸ (by) πάντων (all) διὰ (on account of) τὸ (the) ὄνομά (name) μου (of Me); ὁ (the one) δὲ (however) ὑπομείνας (having endured) εἰς (to) τέλος (the end), οὗτος (he) σωθήσεται (will be saved).

The Abomination of Desolation
(Matthew 24:15-25; Luke 21:20-24)

14Ὅταν (When) δὲ (then) ἴδητε (you see) τὸ (the) βδέλυγμα (abomination) τῆς (of the) ἐρημώσεως (desolation)a ἑστηκότα (standing) ὅπου (where) οὐ (not) δεῖ (it should)b ὁ (the one) ἀναγινώσκων (reading), νοείτω (let him understand)— τότε (then) οἱ (those) ἐν (in) τῇ (-) Ἰουδαίᾳ (Judea), φευγέτωσαν (let them flee) εἰς (to) τὰ (the) ὄρη (mountains), 15ὁ (the one) [δὲ] (and) ἐπὶ (upon) τοῦ (the) δώματος (housetop), μὴ (not) καταβάτω (let him come down), μηδὲ (nor) εἰσελθάτω (go in) τι (anything) ⇔ ἆραι (to take) ἐκ (out of) τῆς (the) οἰκίας (house) αὐτοῦ (of him); 16καὶ (and) ὁ (the one) εἰς (in) τὸν (the) ἀγρὸν (field), μὴ (not) ἐπιστρεψάτω (let him return) εἰς (to) τὰ (the things) ὀπίσω (behind), ἆραι (to take) τὸ (the) ἱμάτιον (clothing) αὐτοῦ (of him).

17Οὐαὶ (Woe) δὲ (then) ταῖς (to those) ἐν (in) γαστρὶ (womb) ἐχούσαις (having), καὶ (and) ταῖς (to the ones) θηλαζούσαις (nursing infants) ἐν (in) ἐκείναις (those) ταῖς (-) ἡμέραις (days)! 18προσεύχεσθε (Pray) δὲ (then) ἵνα (that it) μὴ (not) γένηται (might be) χειμῶνος (in winter); 19ἔσονται (will be in) γὰρ (for) αἱ (the) ἡμέραι (days) ἐκεῖναι (those) θλῖψις (tribulation), οἵα (such as) οὐ (never) γέγονεν (has been) τοιαύτη (the like), ἀπ’ (from the) ἀρχῆς (beginning) κτίσεως (of creation), ἣν (which) ἔκτισεν (created) ὁ (-) Θεὸς (God), ἕως (until) τοῦ (-) νῦν (now)— καὶ (and) οὐ (never) μὴ (not) γένηται (shall be). 20καὶ (And) εἰ (if) μὴ (not) ἐκολόβωσεν (had shortened) Κύριος (the Lord) τὰς (the) ἡμέρας (days), οὐκ (no) ἂν (-) ἐσώθη (there would have been saved) πᾶσα (any) σάρξ (flesh); ἀλλὰ (but) διὰ (on account of) τοὺς (the) ἐκλεκτοὺς (elect) οὓς (whom) ἐξελέξατο (He chose), ἐκολόβωσεν (He has shortened) τὰς (the) ἡμέρας (days).

21Καὶ (And) τότε (then) ἐάν (if) τις (anyone) ὑμῖν (to you) εἴπῃ (says), ‘Ἴδε (Behold), ὧδε (here is) ὁ (the) Χριστός (Christ)! Ἴδε (Behold), ἐκεῖ (there)!’ μὴ (not) πιστεύετε (you shall believe it). 22ἐγερθήσονται (There will arise) γὰρ* (for) ψευδόχριστοι (false Christs) καὶ (and) ψευδοπροφῆται (false prophets), καὶ (and) δώσουσιν* (will give) σημεῖα (signs) καὶ (and) τέρατα (wonders), πρὸς (so as) τὸ (-) ἀποπλανᾶν (to deceive) εἰ (if) δυνατὸν (possible), τοὺς (the) ἐκλεκτούς (elect). 23ὑμεῖς (You) δὲ (however) βλέπετε (take heed); προείρηκα (I have foretold) ὑμῖν (to you) πάντα (all things).

The Return of the Son of Man
(Matthew 24:26-31; Luke 21:25-28)

24Ἀλλὰ (But) ἐν (in) ἐκείναις (those) ταῖς (-) ἡμέραις (days), μετὰ (after) τὴν (the) θλῖψιν (tribulation) ἐκείνην (those),

‘Ὁ (The) ἥλιος (sun) σκοτισθήσεται (will be darkened),

Καὶ (and) ἡ (the) σελήνη (moon) οὐ (not) δώσει (will give) τὸ (the) φέγγος (light) αὐτῆς (of it);

25Καὶ (and) οἱ (the) ἀστέρες (stars) ἔσονται (will be) ἐκ (out of) τοῦ (the) οὐρανοῦ (heaven) πίπτοντες (falling),

Καὶ (and) αἱ (the) δυνάμεις (powers) αἱ (that are) ἐν (in) τοῖς (the) οὐρανοῖς (heavens) σαλευθήσονται (will be shaken).’c

26Καὶ (And) τότε (then) ὄψονται (will they see) τὸν (the) Υἱὸν (Son) τοῦ (-) ἀνθρώπου (of Man) ἐρχόμενον (coming) ἐν (in) νεφέλαις (the clouds), μετὰ (with) δυνάμεως (power) πολλῆς (great) καὶ (and) δόξης (glory). 27καὶ (And) τότε (then) ἀποστελεῖ (He will send) τοὺς (the) ἀγγέλους (angels), καὶ (and) ἐπισυνάξει (will gather together) τοὺς (the) ἐκλεκτοὺς (elect) αὐτοῦ (of Him), ἐκ (from) τῶν (the) τεσσάρων (four) ἀνέμων (winds), ἀπ’ (from the) ἄκρου (end) γῆς (of earth) ἕως (to the) ἄκρου (end) οὐρανοῦ (of heaven).

The Lesson of the Fig Tree
(Matthew 24:32-35; Luke 21:29-33)

28Ἀπὸ (Of) δὲ (now) τῆς (the) συκῆς (fig tree), μάθετε (learn) τὴν (the) παραβολήν (parable): ὅταν (When) ἤδη (already) ὁ (the) κλάδος (branch) αὐτῆς (of it) ἁπαλὸς (tender) γένηται (has become), καὶ (and) ἐκφύῃ (it puts forth) τὰ (the) φύλλα (leaves), γινώσκετε (you know) ὅτι (that) ἐγγὺς (near) τὸ (the) θέρος (summer) ἐστίν (is). 29οὕτως (So) καὶ (also) ὑμεῖς (you), ὅταν (when) ἴδητε (you see) ταῦτα (these things) γινόμενα (coming to pass), γινώσκετε (know) ὅτι (that) ἐγγύς (near) ἐστιν (He is),d ἐπὶ (at the) θύραις (doors). 30ἀμὴν (Truly) λέγω (I say) ὑμῖν (to you) ὅτι (that) οὐ (no) μὴ (not) παρέλθῃ (will have passed away) ἡ (the) γενεὰ (generation) αὕτη (this) μέχρις (until) οὗ (that) ταῦτα (these things) πάντα (all) γένηται (shall have taken place). 31ὁ (The) οὐρανὸς (heaven) καὶ (and) ἡ (the) γῆ (earth) παρελεύσονται (will pass away), οἱ (-) δὲ (but) λόγοι (the words) μου (of Me) οὐ (in no way) ‹μὴ› (not) παρελεύσονται (will pass away).

Readiness at Any Hour
(Genesis 6:1-7; Matthew 24:36-51; Luke 12:35-48)

32Περὶ (Concerning) δὲ (now) τῆς (the) ἡμέρας (day) ἐκείνης (that), ἢ (or) τῆς (the) ὥρας (hour), οὐδεὶς (no one) οἶδεν (knows); οὐδὲ (not even) οἱ (the) ἄγγελοι (angels) ἐν (in) οὐρανῷ (heaven), οὐδὲ (nor) ὁ (the) Υἱός (Son), εἰ (if) μὴ (not) ὁ (the) Πατήρ (Father). 33Βλέπετε (Take heed); ἀγρυπνεῖτε (watch);e οὐκ (not) οἴδατε (you know) γὰρ (for) πότε (when) ὁ (the) καιρός (time) ἐστιν (is).

34Ὡς (It is like) ἄνθρωπος (a man) ἀπόδημος (going on a journey), ἀφεὶς (having left) τὴν (the) οἰκίαν (house) αὐτοῦ (of him), καὶ (and) δοὺς (having given) τοῖς (the) δούλοις (servants) αὐτοῦ (of him) τὴν (-) ἐξουσίαν (authority), ἑκάστῳ (to each one) τὸ (the) ἔργον (work) αὐτοῦ (of him). καὶ (And) τῷ (the) θυρωρῷ (doorkeeper) ἐνετείλατο (he commanded) ἵνα (that) γρηγορῇ (he should keep watch). 35γρηγορεῖτε (Watch) οὖν (therefore)— οὐκ (not) οἴδατε (you know) γὰρ (for) πότε (when) ὁ (the) κύριος (master) τῆς (of the) οἰκίας (house) ἔρχεται (comes), ἢ (or) ὀψὲ (at evening), ἢ (or) μεσονύκτιον (at midnight), ἢ (or) ἀλεκτοροφωνίας (when the rooster crows), ἢ (or) πρωΐ (morning)36μὴ (lest) ἐλθὼν (having come) ἐξαίφνης (suddenly), εὕρῃ (he should find) ὑμᾶς (you) καθεύδοντας (sleeping). 37ὃ (What) δὲ (now) ὑμῖν (to you) λέγω (I say), πᾶσιν (to all) λέγω (I say): γρηγορεῖτε (Watch)!”

a 14 Daniel 9:27; 11:31; 12:11. BYZ and TR include τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου
b 14 Or he should
c 24-25 Isaiah 13:10; 34:4
d 29 Or it is near
e 33 BYZ and TR include καὶ προσεύχεσθε

The Berean Bible
www.Berean.Bible

Berean Interlinear Bible (BIB)
© 2016 by Bible Hub and Berean.Bible
Used by Permission. All rights Reserved.


Mark 12
Top of Page
Top of Page