ἀναβαίνοντα
Englishman's Concordance
ἀναβαίνοντα (anabainonta) — 3 Occurrences

Mark 4:8 V-PPA-AMS
GRK: ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ αὐξανόμενα
NAS: soil, and as they grew up and increased,
KJV: fruit that sprang up and
INT: yielded fruit growing up and increasing

John 6:62 V-PPA-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν
NAS: of Man ascending to where
KJV: the Son of man ascend up where he was
INT: of man ascending up where he was

Revelation 7:2 V-PPA-AMS
GRK: ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς
NAS: angel ascending from the rising
KJV: another angel ascending from the east,
INT: another angel having ascended from [the] rising

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page