ἀνέβημεν
Englishman's Concordance
ἀνέβημεν (anebēmen) — 1 Occurrence

Acts 21:6 V-AIA-1P
GRK: ἀλλήλους καὶ ἀνέβημεν εἰς τὸ
INT: to one another then we went up into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page