ἀνεβαίνομεν
Englishman's Concordance
ἀνεβαίνομεν (anebainomen) — 1 Occurrence

Acts 21:15 V-IIA-1P
GRK: ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: we got ready and started on our way up to Jerusalem.
KJV: we took up our carriages, and went up to
INT: these having packed the baggage we went up to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page