ἀναβὰς
Englishman's Concordance
ἀναβὰς (anabas) — 7 Occurrences

Matthew 15:29 V-APA-NMS
GRK: Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ
NAS: of Galilee, and having gone up on the mountain,
KJV: and went up into
INT: of Galilee and having gone up on the

Mark 15:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀναβὰς ὁ ὄχλος
NAS: The crowd went up and began asking
INT: And having cried out the crowd

Acts 18:22 V-APA-NMS
GRK: εἰς Καισάρειαν ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος
NAS: at Caesarea, he went up and greeted
KJV: at Caesarea, and gone up, and saluted
INT: at Ceasarea having gone up and having greeted

Acts 20:11 V-APA-NMS
GRK: ἀναβὰς δὲ καὶ
NAS: When he had gone [back] up and had broken
KJV: he therefore was come up again, and
INT: having gone up moreover and

Acts 25:9 V-APA-NMS
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ἀναβὰς ἐκεῖ περὶ
NAS: Are you willing to go up to Jerusalem
KJV: Wilt thou go up to
INT: to Jeruslaem having gone up there concerning

Ephesians 4:8 V-APA-NMS
GRK: διὸ λέγει Ἀναβὰς εἰς ὕψος
NAS: it says, WHEN HE ASCENDED ON HIGH,
KJV: he saith, When he ascended up
INT: Therefore he says Having ascended up on high

Ephesians 4:10 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων
NAS: also He who ascended far above
KJV: the same also that ascended up far above
INT: also the [one] having ascended above all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page