βλασφημούντων
Englishman's Concordance
βλασφημούντων (blasphēmountōn) — 1 Occurrence

Acts 18:6 V-PPA-GMP
GRK: αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ
NAS: But when they resisted and blasphemed, he shook
KJV: and blasphemed, he shook
INT: they and were reviling [him] having shaken the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page