βλασφημοῦσιν
Englishman's Concordance
βλασφημοῦσιν (blasphēmousin) — 3 Occurrences

James 2:7 V-PIA-3P
GRK: οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν
NAS: Do they not blaspheme the fair name
KJV: not they blaspheme that worthy name
INT: not they do blaspheme the good

Jude 1:8 V-PIA-3P
GRK: δόξας δὲ βλασφημοῦσιν
NAS: authority, and revile angelic majesties.
KJV: dominion, and speak evil of dignities.
INT: of glories moreover speak evil of

Jude 1:10 V-PIA-3P
GRK: οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν ὅσα δὲ
NAS: But these men revile the things which
KJV: these speak evil of those things which
INT: not they have seen they speak evil of whatever things moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page