βλασφημία
Englishman's Concordance
βλασφημία (blasphēmia) — 4 Occurrences

Matthew 12:31 N-NFS
GRK: ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς
NAS: sin and blasphemy shall be forgiven
KJV: and blasphemy shall be forgiven
INT: sin and blasphemy will be forgiven

Matthew 12:31 N-NFS
GRK: τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: people, but blasphemy against the Spirit
KJV: but the blasphemy [against] the [Holy] Ghost
INT: [the] against the Spirit blasphemy shall not be forgiven

Mark 7:22 N-NFS
GRK: ὀφθαλμὸς πονηρός βλασφημία ὑπερηφανία ἀφροσύνη
NAS: envy, slander, pride
KJV: eye, blasphemy, pride,
INT: envy evil slander pride foolishness

Ephesians 4:31 N-NFS
GRK: κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ'
NAS: and clamor and slander be put away
KJV: and evil speaking, be put away
INT: clamour and evil-speaking let be removed from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page