988. βλασφημία (blasphémia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 988. βλασφημία (blasphémia) — 18 Occurrences

Matthew 12:31 N-NFS
GRK: ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς
NAS: sin and blasphemy shall be forgiven
KJV: and blasphemy shall be forgiven
INT: sin and blasphemy will be forgiven

Matthew 12:31 N-NFS
GRK: τοῦ πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: people, but blasphemy against the Spirit
KJV: but the blasphemy [against] the [Holy] Ghost
INT: [the] against the Spirit blasphemy shall not be forgiven

Matthew 15:19 N-NFP
GRK: κλοπαί ψευδομαρτυρίαι βλασφημίαι
NAS: thefts, FALSE witness, slanders.
KJV: thefts, false witness, blasphemies:
INT: thefts false witnessings slanders

Matthew 26:65 N-AFS
GRK: ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν
NAS: you have now heard the blasphemy;
KJV: ye have heard his blasphemy.
INT: you have heard the blasphemy

Mark 3:28 N-NFP
GRK: καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν
NAS: and whatever blasphemies they utter;
KJV: and blasphemies wherewith
INT: and the blasphemies as many as if

Mark 7:22 N-NFS
GRK: ὀφθαλμὸς πονηρός βλασφημία ὑπερηφανία ἀφροσύνη
NAS: envy, slander, pride
KJV: eye, blasphemy, pride,
INT: envy evil slander pride foolishness

Mark 14:64 N-GFS
GRK: ἠκούσατε τῆς βλασφημίας τί ὑμῖν
NAS: You have heard the blasphemy; how
KJV: Ye have heard the blasphemy: what
INT: You heard the blasphemy what to you

Luke 5:21 N-AFP
GRK: ὃς λαλεῖ βλασφημίας τίς δύναται
NAS: [man] who speaks blasphemies? Who can
KJV: which speaketh blasphemies? Who can
INT: who speaks blasphemies who is able

John 10:33 N-GFS
GRK: ἀλλὰ περὶ βλασφημίας καὶ ὅτι
NAS: we do not stone You, but for blasphemy; and because
KJV: but for blasphemy; and because
INT: but for blasphemy and because

Ephesians 4:31 N-NFS
GRK: κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ'
NAS: and clamor and slander be put away
KJV: and evil speaking, be put away
INT: clamour and evil-speaking let be removed from

Colossians 3:8 N-AFS
GRK: θυμόν κακίαν βλασφημίαν αἰσχρολογίαν ἐκ
NAS: malice, slander, [and] abusive speech
KJV: malice, blasphemy, filthy communication
INT: rage malice slander foul language out of

1 Timothy 6:4 N-NFP
GRK: φθόνος ἔρις βλασφημίαι ὑπόνοιαι πονηραί
NAS: strife, abusive language, evil
KJV: strife, railings, evil
INT: envy strife evil speakings suspicions evil

Jude 1:9 N-GFS
GRK: κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας ἀλλὰ εἶπεν
NAS: pronounce against him a railing judgment,
KJV: bring against him a railing accusation,
INT: a judgment to bring against [him] railing but said

Revelation 2:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν
NAS: (but you are rich), and the blasphemy by those
KJV: and [I know] the blasphemy of them which
INT: and the slander of those who

Revelation 13:1 N-GFS
GRK: αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας
NAS: and on his heads [were] blasphemous names.
KJV: heads the name of blasphemy.
INT: of it [the] name of blasphemy

Revelation 13:5 N-AFP
GRK: μεγάλα καὶ βλασφημίας καὶ ἐδόθη
NAS: arrogant words and blasphemies, and authority
KJV: and blasphemies; and
INT: great things and blasphemy and was given

Revelation 13:6 N-AFP
GRK: αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν
NAS: his mouth in blasphemies against
KJV: mouth in blasphemy against God,
INT: of it for blasphemy against

Revelation 17:3 N-GFS
GRK: γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας ἔχων κεφαλὰς
NAS: full of blasphemous names,
KJV: names of blasphemy, having
INT: full of names of blasphemy having heads

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page