ἐβλασφήμουν
Englishman's Concordance
ἐβλασφήμουν (eblasphēmoun) — 2 Occurrences

Matthew 27:39 V-IIA-3P
GRK: δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες
NAS: passing by were hurling abuse at Him, wagging
KJV: they that passed by reviled him,
INT: moreover passing by railed at him shaking

Mark 15:29 V-IIA-3P
GRK: οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῦντες
NAS: passing by were hurling abuse at Him, wagging
KJV: they that passed by railed on him,
INT: those passing by railed at him shaking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page