989. βλάσφημος (blasphémos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 989. βλάσφημος (blasphémos) — 4 Occurrences

Acts 6:11 Adj-ANP
GRK: λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωυσῆν
NAS: him speak blasphemous words
KJV: him speak blasphemous words against
INT: speaking words blasphemous against Moses

1 Timothy 1:13 Adj-AMS
GRK: πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην
NAS: even though I was formerly a blasphemer and a persecutor
KJV: before a blasphemer, and
INT: previously being a blasphemer and persecutor

2 Timothy 3:2 Adj-NMP
GRK: ἀλαζόνες ὑπερήφανοι βλάσφημοι γονεῦσιν ἀπειθεῖς
NAS: arrogant, revilers, disobedient
KJV: proud, blasphemers, disobedient
INT: vaunting proud evil speakers to parents disobedient

2 Peter 2:11 Adj-AFS
GRK: παρὰ κυρίου βλάσφημον κρίσιν
NAS: do not bring a reviling judgment
KJV: bring not railing accusation against
INT: before [the] Lord a railing judgment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page