βλέπειν
Englishman's Concordance
βλέπειν (blepein) — 10 Occurrences

Matthew 12:22 V-PNA
GRK: λαλεῖν καὶ βλέπειν
NAS: that the mute man spoke and saw.
KJV: spake and saw.
INT: spoke and saw

Luke 7:21 V-PNA
GRK: πολλοῖς ἐχαρίσατο βλέπειν
NAS: and He gave sight to many
KJV: [that were] blind he gave sight.
INT: many he granted to see

Acts 8:6 V-PNA
GRK: αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα
NAS: as they heard and saw the signs
KJV: hearing and seeing the miracles which
INT: them and saw the signs

Acts 12:9 V-PNA
GRK: δὲ ὅραμα βλέπειν
NAS: but thought he was seeing a vision.
KJV: but thought he saw a vision.
INT: moreover a vision he was seeing

Romans 11:8 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ βλέπειν καὶ ὦτα
NAS: EYES TO SEE NOT AND EARS
KJV: that they should not see, and ears
INT: not to see and ears

Romans 11:10 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ βλέπειν καὶ τὸν
NAS: BE DARKENED TO SEE NOT, AND BEND
KJV: that they may not see, and bow down
INT: not to see and the

Revelation 1:12 V-PNA
GRK: Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν
NAS: I turned to see the voice
KJV: And I turned to see the voice that
INT: And I turned to see the voice

Revelation 5:3 V-PNA
GRK: βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό
NAS: the book or to look into it.
KJV: the book, neither to look thereon.
INT: book nor to look at it

Revelation 5:4 V-PNA
GRK: βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό
NAS: the book or to look into it;
KJV: the book, neither to look thereon.
INT: book nor to look at it

Revelation 9:20 V-PNA
GRK: ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε
NAS: can neither see nor hear
KJV: neither can see, nor hear,
INT: which neither to see are able nor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page