βλέπεις
Englishman's Concordance
βλέπεις (blepeis) — 10 Occurrences

Matthew 7:3 V-PIA-2S
GRK: τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος
NAS: Why do you look at the speck
KJV: why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on the speck

Matthew 22:16 V-PIA-2S
GRK: οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον
NAS: to no one; for You are not partial to any.
KJV: [man]: for thou regardest not
INT: not indeed you look on [the] appearance

Mark 5:31 V-PIA-2S
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ Βλέπεις τὸν ὄχλον
NAS: said to Him, You see the crowd
KJV: unto him, Thou seest the multitude
INT: disciples of him You see the crowd

Mark 8:23 V-PIA-2S
GRK: Εἴ τι βλέπεις
NAS: on him, He asked him, Do you see anything?
KJV: him if he saw ought.
INT: if anything you see

Mark 12:14 V-PIA-2S
GRK: οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον
NAS: to no one; for You are not partial to any,
KJV: for thou regardest not
INT: not indeed you look on [the] appearance

Mark 13:2 V-PIA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας τὰς
NAS: said to him, Do you see these
KJV: said unto him, Seest thou these great
INT: said to him See you these

Luke 6:41 V-PIA-2S
GRK: Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος
NAS: Why do you look at the speck
KJV: why beholdest thou the mote
INT: why moreover look you on the speck

Luke 7:44 V-PIA-2S
GRK: Σίμωνι ἔφη Βλέπεις ταύτην τὴν
NAS: to Simon, Do you see this
KJV: unto Simon, Seest thou this
INT: to Simon he said see you this the

James 2:22 V-PIA-2S
GRK: βλέπεις ὅτι ἡ
NAS: You see that faith was working
KJV: Seest thou how faith
INT: You see that the

Revelation 1:11 V-PIA-2S
GRK: καὶ Ὃ βλέπεις γράψον εἰς
NAS: what you see, and send
KJV: and, What thou seest, write in
INT: and What you see write in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page