βλέπετε
Englishman's Concordance
βλέπετε (blepete) — 33 Occurrences

Matthew 11:4 V-PIA-2P
GRK: ἀκούετε καὶ βλέπετε
NAS: what you hear and see:
KJV: ye do hear and see:
INT: you hear and see

Matthew 13:17 V-PIA-2P
GRK: ἰδεῖν ἃ βλέπετε καὶ οὐκ
NAS: what you see, and did not see
KJV: [those things] which ye see, and
INT: to see what you see and not

Matthew 24:2 V-PIA-2P
GRK: αὐτοῖς Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα
NAS: And He said to them, Do you not see all
KJV: said unto them, See ye not all
INT: to them not you see these things all

Matthew 24:4 V-PMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις
NAS: and said to them, See to it that no
KJV: unto them, Take heed that no
INT: said to them Take heed lest any one

Mark 4:24 V-PMA-2P
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέπετε τί ἀκούετε
NAS: And He was saying to them, Take care what
KJV: unto them, Take heed what
INT: he said to them Take heed what you hear

Mark 8:15 V-PMA-2P
GRK: λέγων Ὁρᾶτε βλέπετε ἀπὸ τῆς
NAS: Watch out! Beware of the leaven
KJV: Take heed, beware of
INT: saying See take heed of the

Mark 8:18 V-PIA-2P
GRK: ἔχοντες οὐ βλέπετε καὶ ὦτα
NAS: EYES, DO YOU NOT SEE? AND HAVING
KJV: Having eyes, see ye not? and
INT: having not do you see and ears

Mark 12:38 V-PMA-2P
GRK: αὐτοῦ ἔλεγεν Βλέπετε ἀπὸ τῶν
NAS: He was saying: Beware of the scribes
KJV: his doctrine, Beware of the scribes,
INT: of him he said beware of the

Mark 13:5 V-PMA-2P
GRK: λέγειν αὐτοῖς Βλέπετε μή τις
NAS: to say to them, See to it that no
KJV: began to say, Take heed lest any
INT: to say to them Take heed lest anyone

Mark 13:9 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε δὲ ὑμεῖς
NAS: But be on your guard; for they will deliver
INT: see however you

Mark 13:23 V-PMA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ βλέπετε προείρηκα ὑμῖν
NAS: But take heed; behold, I have told
KJV: take ye heed: behold, I have foretold
INT: you moreover take heed I have foretold to you

Mark 13:33 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε ἀγρυπνεῖτε οὐκ
NAS: Take heed, keep on the alert;
KJV: Take ye heed, watch and
INT: Take heed watch not

Luke 8:18 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε οὖν πῶς
NAS: So take care how you listen;
KJV: Take heed therefore how
INT: Take heed therefore how

Luke 10:23 V-PIA-2P
GRK: βλέποντες ἃ βλέπετε
NAS: which see the things you see,
KJV: see the things that ye see:
INT: see what you see

Luke 10:24 V-PIA-2P
GRK: ἃ ὑμεῖς βλέπετε καὶ οὐκ
NAS: the things which you see, and did not see
KJV: those things which ye see, and have
INT: what you see and not

Luke 21:8 V-PMA-2P
GRK: δὲ εἶπεν Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε
NAS: And He said, See to it that you are not misled;
KJV: And he said, Take heed that ye be not
INT: and he said Take heed lest you be led astray

Acts 2:33 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς καὶ βλέπετε καὶ ἀκούετε
NAS: which you both see and hear.
KJV: ye now see and hear.
INT: you both behold and hear

Acts 13:40 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε οὖν μὴ
NAS: Therefore take heed, so
KJV: Beware therefore, lest that
INT: Take heed therefore lest

1 Corinthians 1:26 V-PIA-2P
GRK: Βλέπετε γὰρ τὴν
NAS: For consider your calling, brethren,
KJV: For ye see your calling,
INT: you see indeed the

1 Corinthians 8:9 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε δὲ μή
NAS: But take care that this liberty
KJV: But take heed lest by any means
INT: be careful however lest

1 Corinthians 10:18 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ
NAS: Look at the nation Israel;
KJV: Behold Israel after
INT: Consider Israel

1 Corinthians 16:10 V-PMA-2P
GRK: ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα ἀφόβως
NAS: comes, see that he is with you without cause to be afraid,
KJV: Timotheus come, see that he may be
INT: come Timothy see that without fear

2 Corinthians 10:7 V-PIA-2P
GRK: κατὰ πρόσωπον βλέπετε εἴ τις
NAS: You are looking at things as they are outwardly.
KJV: Do ye look on things after
INT: according to appearance do you look at If anyone

Galatians 5:15 V-PMA-2P
GRK: καὶ κατεσθίετε βλέπετε μὴ ὑπ'
NAS: another, take care that you are not consumed
KJV: one another, take heed that ye be
INT: and devour take heed lest by

Ephesians 5:15 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς
NAS: Therefore be careful how you walk,
KJV: See then that
INT: Take heed therefore carefully

Philippians 3:2 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε τοὺς κύνας
NAS: Beware of the dogs, beware
KJV: Beware of dogs, beware
INT: beware of the dogs

Philippians 3:2 V-PMA-2P
GRK: τοὺς κύνας βλέπετε τοὺς κακοὺς
NAS: of the dogs, beware of the evil
KJV: of dogs, beware of evil
INT: the dogs beware of the evil

Philippians 3:2 V-PMA-2P
GRK: κακοὺς ἐργάτας βλέπετε τὴν κατατομήν
NAS: workers, beware of the false circumcision;
KJV: workers, beware of the concision.
INT: evil workers beware of the false circumcision

Colossians 2:8 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε μή τις
NAS: See to it that no one
KJV: Beware lest any man
INT: Take heed lest anyone

Hebrews 3:12 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε ἀδελφοί μή
NAS: Take care, brethren,
KJV: Take heed, brethren, lest
INT: Take heed brothers lest

Hebrews 10:25 V-PIA-2P
GRK: μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν
NAS: the more as you see the day
KJV: as ye see the day
INT: [the] more as you see drawing near the

Hebrews 12:25 V-PMA-2P
GRK: Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε
NAS: See to it that you do not refuse
KJV: See that ye refuse not
INT: Take heed lest you refuse

2 John 1:8 V-PMA-2P
GRK: βλέπετε ἑαυτούς ἵνα
NAS: Watch yourselves, that you do not lose
KJV: Look to yourselves, that
INT: See to yourselves that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page