βλεπόμενον
Englishman's Concordance
βλεπόμενον (blepomenon) — 1 Occurrence

Hebrews 11:3 V-PPM/P-ANS
GRK: φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι
NAS: so that what is seen was not made
KJV: so that things which are seen were not
INT: appearing the things seen have being

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page