Βλέπομεν
Englishman's Concordance
Βλέπομεν (Blepomen) — 5 Occurrences

John 9:41 V-PIA-1P
GRK: λέγετε ὅτι Βλέπομεν ἡ ἁμαρτία
NAS: you say, We see,' your sin
KJV: ye say, We see; therefore your
INT: you say We see the sin

Romans 8:25 V-PIA-1P
GRK: ὃ οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν δι'
NAS: for what we do not see, with perseverance
KJV: for that we see not,
INT: what not we see we hope for in

1 Corinthians 13:12 V-PIA-1P
GRK: βλέπομεν γὰρ ἄρτι
NAS: For now we see in a mirror dimly,
KJV: For now we see through a glass,
INT: we see indeed presently

Hebrews 2:9 V-PIA-1P
GRK: ἀγγέλους ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ
NAS: But we do see Him who was made
KJV: But we see Jesus, who
INT: [the] angels was made lower we see Jesus on account of

Hebrews 3:19 V-PIA-1P
GRK: καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ
NAS: [So] we see that they were not able
KJV: So we see that they could
INT: And we see that not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page