βλέποντες
Englishman's Concordance
βλέποντες (blepontes) — 11 Occurrences

Matthew 13:13 V-PPA-NMP
GRK: λαλῶ ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν
NAS: because while seeing they do not see,
KJV: parables: because they seeing see not;
INT: I speak because seeing not they see

Matthew 13:14 V-PPA-NMP
GRK: συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ
NAS: BUT WILL NOT UNDERSTAND; YOU WILL KEEP ON SEEING,
KJV: and seeing ye shall see,
INT: understand and seeing you will see and

Mark 4:12 V-PPA-NMP
GRK: ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ
NAS: so that WHILE SEEING, THEY MAY SEE
KJV: That seeing they may see, and
INT: that seeing they might see and

Luke 8:10 V-PPA-NMP
GRK: παραβολαῖς ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν
NAS: so that SEEING THEY MAY NOT SEE,
KJV: parables; that seeing they might not
INT: parables that seeing not they might see

Luke 10:23 V-PPA-NMP
GRK: ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε
NAS: [are] the eyes which see the things you see,
KJV: which see the things that
INT: eyes which see what you see

Luke 21:30 V-PPA-NMP
GRK: προβάλωσιν ἤδη βλέποντες ἀφ' ἑαυτῶν
NAS: as they put forth [leaves], you see it and know
KJV: shoot forth, ye see and know
INT: they sprout already looking [on them] of yourselves

John 9:39 V-PPA-NMP
GRK: οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ
NAS: that those who do not see may see,
KJV: that they which see not
INT: they that not see might see and

John 9:39 V-PPA-NMP
GRK: καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται
NAS: and that those who see may become
KJV: and that they which see might be made
INT: and they that see blind might become

Acts 4:14 V-PPA-NMP
GRK: τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς
NAS: And seeing the man who had been healed
KJV: And beholding the man which was healed
INT: and [the] man beholding with them

Acts 28:26 V-PPA-NMP
GRK: συνῆτε καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ
NAS: BUT WILL NOT UNDERSTAND; AND YOU WILL KEEP ON SEEING,
KJV: and seeing ye shall see,
INT: understand and seeing you will see and

Revelation 18:18 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν
NAS: and were crying out as they saw the smoke
INT: and cried seeing the smoke

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page