βουλομένους
Englishman's Concordance
βουλομένους (boulomenous) — 1 Occurrence

3 John 1:10 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ
NAS: those who desire [to do so] and puts
KJV: forbiddeth them that would, and
INT: and those who would he forbids and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page