βουλόμενος
Englishman's Concordance
βουλόμενος (boulomenos) — 8 Occurrences

Mark 15:15 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ
NAS: Wishing to satisfy the crowd,
KJV: [so] Pilate, willing to content
INT: moreover Pilate desiring to the crowd

Acts 12:4 V-PPM/P-NMS
GRK: φυλάσσειν αὐτόν βουλόμενος μετὰ τὸ
NAS: to guard him, intending after
KJV: to keep him; intending after Easter
INT: to guard him purposing after the

Acts 22:30 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ
NAS: But on the next day, wishing to know
KJV: On the morrow, because he would have known
INT: moreover next day desiring to know the

Acts 23:28 V-PPM/P-NMS
GRK: βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι
NAS: And wanting to ascertain the charge
KJV: And when I would have known the cause
INT: resolving moreover to know

Acts 27:43 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν
NAS: but the centurion, wanting to bring
KJV: the centurion, willing to save
INT: but [the] centurion desiring to save

2 Corinthians 1:17 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦτο οὖν βουλόμενος μήτι ἄρα
NAS: I was not vacillating when I intended to do this,
INT: thus Therefore purposing not indeed

Hebrews 6:17 V-PPM/P-NMS
GRK: ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ θεὸς
NAS: way God, desiring even more
KJV: God, willing more abundantly
INT: the same more abundantly desiring God

2 Peter 3:9 V-PPM/P-NMS
GRK: ὑμᾶς μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι
NAS: toward you, not wishing for any
KJV: not willing that any
INT: you not willing [for] any to perish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page