Ἐβουλόμην
Englishman's Concordance
Ἐβουλόμην (Eboulomēn) — 3 Occurrences

Acts 25:22 V-IIM/P-1S
GRK: τὸν Φῆστον Ἐβουλόμην καὶ αὐτὸς
NAS: I also would like to hear
KJV: unto Festus, I would also hear
INT: Festus I was desiring also myself

2 Corinthians 1:15 V-IIM/P-1S
GRK: τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην πρότερον πρὸς
NAS: confidence I intended at first
KJV: confidence I was minded to come
INT: confidence I purposed previously to

Philemon 1:13 V-IIM/P-1S
GRK: ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν
NAS: whom I wished to keep with me, so
KJV: Whom I would have retained with
INT: whom I was desiring with myself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page