ἐβούλετο
Englishman's Concordance
ἐβούλετο (ebouleto) — 1 Occurrence

Acts 15:37 V-IIM/P-3S
GRK: Βαρνάβας δὲ ἐβούλετο συμπαραλαβεῖν καὶ
NAS: Barnabas wanted to take John,
INT: Barnabas moreover purposed to take with [them] also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page