ἐβουλήθη
Englishman's Concordance
ἐβουλήθη (eboulēthē) — 1 Occurrence

Matthew 1:19 V-AIP-3S
GRK: αὐτὴν δειγματίσαι ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι
NAS: to disgrace her, planned to send her away
KJV: a publick example, was minded to put
INT: her to expose publicly purposed secretly to send away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page