βουλόμενοι
Englishman's Concordance
βουλόμενοι (boulomenoi) — 1 Occurrence

1 Timothy 6:9 V-PPM/P-NMP
GRK: οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν
NAS: But those who want to get rich fall
KJV: But they that will be rich fall
INT: those moreover desiring to be rich fall

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page