χαρᾶς
Englishman's Concordance
χαρᾶς (charas) — 22 Occurrences

Matthew 13:20 N-GFS
GRK: εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν
NAS: and immediately receives it with joy;
KJV: anon with joy receiveth it;
INT: immediately with joy receives it

Matthew 13:44 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει
NAS: and hid [again]; and from joy over it he goes
KJV: and for joy thereof goeth
INT: for the joy of it goes

Matthew 28:8 N-GFS
GRK: φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον
NAS: and great joy and ran
KJV: and great joy; and did run to bring
INT: fear and joy great they ran

Mark 4:16 N-GFS
GRK: εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν
NAS: immediately receive it with joy;
KJV: it with gladness;
INT: immediately with joy receive it

Luke 8:13 N-GFS
GRK: ἀκούσωσιν μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν
NAS: the word with joy; and these
KJV: the word with joy; and these
INT: they hear with joy receive the

Luke 10:17 N-GFS
GRK: δύο μετὰ χαρᾶς λέγοντες Κύριε
NAS: returned with joy, saying,
KJV: returned again with joy, saying, Lord,
INT: two with joy saying Lord

Luke 24:41 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων
NAS: [it] because of their joy and amazement,
KJV: believed not for joy, and wondered,
INT: for the joy and were wondering

Luke 24:52 N-GFS
GRK: Ἰερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς μεγάλης
NAS: to Jerusalem with great joy,
KJV: with great joy:
INT: Jerusalem with joy great

Acts 12:14 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χαρᾶς οὐκ ἤνοιξεν
NAS: because of her joy she did not open
KJV: the gate for gladness, but ran in,
INT: from joy not she opened

Acts 13:52 N-GFS
GRK: μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος
NAS: were continually filled with joy and with the Holy
KJV: were filled with joy, and
INT: [the] disciples were filled with joy and [the] Spirit

Romans 15:13 N-GFS
GRK: ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης
NAS: you with all joy and peace
KJV: you with all joy and peace
INT: you with all joy and peace

2 Corinthians 1:24 N-GFS
GRK: ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν τῇ
NAS: but are workers with you for your joy; for in your faith
KJV: helpers of your joy: for by faith
INT: are of the joy of you in the

2 Corinthians 8:2 N-GFS
GRK: περισσεία τῆς χαρᾶς αὐτῶν καὶ
NAS: their abundance of joy and their deep
KJV: the abundance of their joy and their
INT: abundance of the joy of them and

Philippians 1:4 N-GFS
GRK: ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν
NAS: prayer with joy in my every
KJV: request with joy,
INT: of you with joy the supplication

Philippians 2:29 N-GFS
GRK: μετὰ πάσης χαρᾶς καὶ τοὺς
NAS: with all joy, and hold
KJV: with all gladness; and hold
INT: with all joy and

Colossians 1:11 N-GFS
GRK: μακροθυμίαν μετὰ χαρᾶς
NAS: steadfastness and patience; joyously
KJV: longsuffering with joyfulness;
INT: patience with joy

1 Thessalonians 1:6 N-GFS
GRK: πολλῇ μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
NAS: tribulation with the joy of the Holy
KJV: with joy of the Holy
INT: much with joy of [the] Spirit Holy

2 Timothy 1:4 N-GFS
GRK: δακρύων ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ
NAS: so that I may be filled with joy.
KJV: that I may be filled with joy;
INT: tears that with joy I might be filled

Hebrews 10:34 N-GFS
GRK: ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε γινώσκοντες
NAS: and accepted joyfully the seizure
INT: of you with joy you received knowing

Hebrews 12:2 N-GFS
GRK: προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν
NAS: who for the joy set before
KJV: for the joy that was set before
INT: lying before him joy endured [the] cross

Hebrews 12:11 N-GFS
GRK: οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ
NAS: seems not to be joyful, but sorrowful;
KJV: seemeth to be joyous, but grievous:
INT: not seems of joy to be but

Hebrews 13:17 N-GFS
GRK: ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
NAS: this with joy and not with grief,
KJV: it with joy, and not
INT: that with joy this they might do

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page