διδάσκοντος
Englishman's Concordance
διδάσκοντος (didaskontos) — 1 Occurrence

Luke 20:1 V-PPA-GMS
GRK: τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν
NAS: of the days while He was teaching the people
KJV: days, as he taught the people in
INT: of the days as was teaching he the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page