ἐδιδάχθητε
Englishman's Concordance
ἐδιδάχθητε (edidachthēte) — 3 Occurrences

Ephesians 4:21 V-AIP-2P
GRK: ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθὼς ἔστιν
NAS: you have heard Him and have been taught in Him, just
KJV: him, and have been taught by him,
INT: in him were taught as is

Colossians 2:7 V-AIP-2P
GRK: πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε περισσεύοντες ἐν
NAS: just as you were instructed, [and] overflowing
KJV: as ye have been taught, abounding
INT: faith even as you were taught abounding in

2 Thessalonians 2:15 V-AIP-2P
GRK: παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ
NAS: which you were taught, whether
KJV: which ye have been taught, whether
INT: traditions which you were taught whether by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page