ἐδίδασκεν
Englishman's Concordance
ἐδίδασκεν (edidasken) — 14 Occurrences

Matthew 5:2 V-IIA-3S
GRK: στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέγων
NAS: His mouth and [began] to teach them, saying,
KJV: his mouth, and taught them, saying,
INT: mouth of him he taught them saying

Matthew 13:54 V-IIA-3S
GRK: πατρίδα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν
NAS: to His hometown and [began] teaching them in their synagogue,
KJV: his own country, he taught them in
INT: region his [own] he taught them in

Mark 1:21 V-IIA-3S
GRK: τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν
NAS: the synagogue and [began] to teach.
KJV: into the synagogue, and taught.
INT: the synagogue he taught

Mark 2:13 V-IIA-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: were coming to Him, and He was teaching them.
KJV: him, and he taught them.
INT: him and he taught them

Mark 4:2 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν
NAS: And He was teaching them many things
KJV: And he taught them many things
INT: And he taught them in

Mark 9:31 V-IIA-3S
GRK: ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς
NAS: For He was teaching His disciples
KJV: [it].For he taught his disciples,
INT: he was teaching indeed the

Mark 10:1 V-IIA-3S
GRK: εἰώθει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: He once more [began] to teach them.
KJV: as he was wont, he taught them again.
INT: he had been accustomed again he taught them

Mark 11:17 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐδίδασκεν καὶ ἔλεγεν
NAS: And He [began] to teach and say
KJV: And he taught, saying unto them,
INT: And he taught and saying

Luke 4:15 V-IIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς
NAS: And He [began] teaching in their synagogues
KJV: And he taught in their
INT: and he taught in the

Luke 5:3 V-IIA-3S
GRK: τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους
NAS: And He sat down and [began] teaching the people
KJV: he sat down, and taught the people
INT: the boat he taught the crowds

John 7:14 V-IIA-3S
GRK: ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν
NAS: up into the temple, and [began to] teach.
KJV: the temple, and taught.
INT: temple and was teaching

John 8:2 V-IIA-3S
GRK: καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: to Him; and He sat down and [began] to teach them.
KJV: and he sat down, and taught them.
INT: and having sat down he was teaching them

Acts 18:25 V-IIA-3S
GRK: ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ
NAS: he was speaking and teaching accurately
KJV: and taught diligently
INT: he spoke and taught earnestly the things

Revelation 2:14 V-IIA-3S
GRK: Βαλαάμ ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ
NAS: who kept teaching BalakINT: of Balaam who taught Balak

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page