διδάσκοντες
Englishman's Concordance
διδάσκοντες (didaskontes) — 9 Occurrences

Matthew 15:9 V-PPA-NMP
GRK: σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα
NAS: DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES
KJV: me, teaching [for] doctrines
INT: they worship me teaching [as] teachings [the] precepts

Matthew 28:20 V-PPA-NMP
GRK: διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν
NAS: teaching them to observe all
KJV: Teaching them to observe
INT: teaching them to observe

Mark 7:7 V-PPA-NMP
GRK: σέβονταί με διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα
NAS: DO THEY WORSHIP ME, TEACHING AS DOCTRINES
KJV: me, teaching [for] doctrines
INT: they worship me teaching [as] teachings precepts

Acts 5:25 V-PPA-NMP
GRK: ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν
NAS: in the temple and teaching the people!
KJV: the temple, and teaching the people.
INT: standing and teaching the people

Acts 5:42 V-PPA-NMP
GRK: οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι
NAS: right on teaching and preaching
KJV: they ceased not to teach and preach
INT: not they ceased teaching and proclaiming the gospel

Acts 15:35 V-PPA-NMP
GRK: ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι
NAS: in Antioch, teaching and preaching
KJV: in Antioch, teaching and preaching
INT: in Antioch teaching and proclaiming the glad tidings

Colossians 1:28 V-PPA-NMP
GRK: ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον
NAS: every man and teaching every man
KJV: man, and teaching every man
INT: man and teaching every man

Colossians 3:16 V-PPA-NMP
GRK: πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες
NAS: wisdom teaching and admonishing
KJV: all wisdom; teaching and admonishing
INT: all wisdom teaching and admonishing

Titus 1:11 V-PPA-NMP
GRK: οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ
NAS: families, teaching things
KJV: houses, teaching things which
INT: houses overthrow teaching things which [they] not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page