δυσὶν
Englishman's Concordance
δυσὶν (dysin) — 6 Occurrences

Matthew 22:40 Adj-DFP
GRK: ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος
NAS: On these two commandments depend
KJV: On these two commandments hang
INT: these two commandments all

Mark 16:12 Adj-DMP
GRK: δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν
NAS: form to two of them while they were walking
KJV: another form unto two of them,
INT: moreover these things to two of them

Luke 12:52 Adj-DMP
GRK: τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο
NAS: three against two and two against
KJV: three against two, and two
INT: three against two and two

Acts 12:6 Adj-DFP
GRK: δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν φύλακές τε
NAS: bound with two chains,
KJV: soldiers, bound with two chains: and
INT: bound with chains two guards also

Hebrews 10:28 Adj-DMP
GRK: οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν
NAS: mercy on [the testimony of] two or
KJV: mercy under two or three
INT: compassions on [the testimony of] two or three

Revelation 11:3 Adj-DMP
GRK: δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου
NAS: And I will grant [authority] to my two witnesses,
KJV: [power] unto my two witnesses,
INT: I will give [power] to the two witnesses of me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page