δύνανται
Englishman's Concordance
δύνανται (dynantai) — 9 Occurrences

Matthew 9:15 V-PIM/P-3P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ
NAS: of the bridegroom cannot mourn
INT: Jesus not Can the sons

Mark 2:19 V-PIM/P-3P
GRK: Ἰησοῦς Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ
NAS: of the bridegroom cannot fast,
KJV: Can the children
INT: Jesus not Can the sons

Mark 2:19 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτῶν οὐ δύνανται νηστεύειν
NAS: the bridegroom with them, they cannot fast.
INT: them not they are able to fast

Luke 20:36 V-PIM/P-3P
GRK: ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι γάρ
NAS: for they cannot even die
KJV: Neither can they die any more:
INT: die any more they can angels indeed

Acts 24:13 V-PIM/P-3P
GRK: οὐδὲ παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ
NAS: Nor can they prove
KJV: Neither can they prove the things
INT: nor to prove are they able to you concerning

Romans 8:8 V-PIM/P-3P
GRK: ἀρέσαι οὐ δύνανται
NAS: who are in the flesh cannot please
INT: to please not are able

1 Timothy 5:25 V-PIM/P-3P
GRK: κρυβῆναι οὐ δύνανται
NAS: which are otherwise cannot be concealed.
INT: to be hid not are able

Hebrews 10:11 V-PIM/P-3P
GRK: αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
NAS: sacrifices, which can never take away
KJV: sacrifices, which can never take away
INT: which never are able to take away sins

Revelation 9:20 V-PIM/P-3P
GRK: οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν
NAS: and of wood, which can neither see
KJV: which neither can see, nor
INT: neither to see are able nor to hear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page