ἐπηρώτα
Englishman's Concordance
ἐπηρώτα (epērōta) — 10 Occurrences

Mark 5:9 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτα αὐτόν Τί
NAS: And He was asking him, What
KJV: And he asked him, What
INT: And he asked him what [is]

Mark 8:23 V-IIA-3S
GRK: χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν Εἴ
NAS: His hands on him, He asked him, Do you see
KJV: his hands upon him, he asked him if
INT: hands upon him he asked him if

Mark 8:27 V-IIA-3S
GRK: τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς
NAS: and on the way He questioned His disciples,
KJV: by the way he asked his disciples,
INT: the way he was questioning the disciples

Mark 8:29 V-IIA-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς Ὑμεῖς
NAS: And He [continued] by questioning them, But who
INT: And he questioned them you

Mark 9:33 V-IIA-3S
GRK: οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς Τί
NAS: and when He was in the house, He [began] to question them, What
KJV: in the house he asked them, What
INT: house having been he asked them What

Mark 10:17 V-IIA-3S
GRK: γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν Διδάσκαλε
NAS: up to Him and knelt before Him, and asked Him, Good
KJV: kneeled to him, and asked him, Good
INT: having knelt down to him asked him Teacher

Mark 13:3 V-IIA-3S
GRK: τοῦ ἱεροῦ ἐπηρώτα αὐτὸν κατ'
NAS: and Andrew were questioning Him privately,
KJV: and Andrew asked him privately,
INT: the temple asked him in

Mark 14:61 V-IIA-3S
GRK: ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ
NAS: the high priest was questioning Him, and saying
KJV: Again the high priest asked him, and
INT: the high priest was questioning him and

Mark 15:4 V-IIA-3S
GRK: Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων
NAS: Pilate questioned Him again,
KJV: And Pilate asked him again,
INT: Pilate again questioned him saying

Luke 23:9 V-IIA-3S
GRK: ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν
NAS: And he questioned Him at some length;
KJV: Then he questioned with him in
INT: he questioned moreover him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page