ἐπηρώτησεν
Englishman's Concordance
ἐπηρώτησεν (epērōtēsen) — 16 Occurrences

Matthew 22:35 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ
NAS: of them, a lawyer, asked Him [a question], testing
KJV: [which was] a lawyer, asked [him a question], tempting
INT: and questioned [him] one of

Matthew 22:41 V-AIA-3S
GRK: τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ
NAS: Jesus asked them a question:
KJV: Jesus asked them,
INT: the Pharisees questioned them

Matthew 27:11 V-AIA-3S
GRK: ἡγεμόνος καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ
NAS: and the governor questioned Him, saying,
KJV: and the governor asked him, saying,
INT: governor and questioned him the

Mark 9:16 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς Τί
NAS: And He asked them, What
KJV: And he asked the scribes, What
INT: And he asked them What

Mark 9:21 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα
NAS: And He asked his father, How
KJV: And he asked his father,
INT: And he asked the father

Mark 12:28 V-AIA-3S
GRK: ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία
NAS: them well, asked Him, What
KJV: them well, asked him, Which
INT: he answered them questioned him Which

Mark 14:60 V-AIA-3S
GRK: εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν
NAS: up [and came] forward and questioned Jesus,
KJV: in the midst, and asked Jesus, saying,
INT: in the midst questioned Jesus

Mark 15:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ
NAS: Pilate questioned Him, Are You the King
KJV: And Pilate asked him, Art
INT: And questioned him

Mark 15:44 V-AIA-3S
GRK: τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ
NAS: the centurion, he questioned him as to whether
KJV: [unto him] the centurion, he asked him
INT: the centurion he questioned him if

Luke 8:30 V-AIA-3S
GRK: ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν
NAS: And Jesus asked him, What
KJV: And Jesus asked him, saying,
INT: asked moreover him

Luke 9:18 V-AIA-3S
GRK: μαθηταί καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων
NAS: the disciples were with Him, and He questioned them, saying,
KJV: him: and he asked them, saying,
INT: disciples and he questioned them saying

Luke 18:18 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν
NAS: A ruler questioned Him, saying, Good
KJV: a certain ruler asked him, saying,
INT: And asked a certain to him

Luke 18:40 V-AIA-3S
GRK: δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν
NAS: to Him; and when he came near, He questioned him,
KJV: when he was come near, he asked him,
INT: moreover he asked him

Luke 23:6 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ὁ
NAS: heard it, he asked whether
KJV: of Galilee, he asked whether
INT: moreover having heard asked whether the

John 18:7 V-AIA-3S
GRK: πάλιν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα
NAS: He again asked them, Whom
KJV: Then asked he them again,
INT: Again therefore he questioned them Whom

Acts 5:27 V-AIA-3S
GRK: συνεδρίῳ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ
NAS: The high priest questioned them,
KJV: and the high priest asked them,
INT: Council And asked them the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page