ἐπηρώτων
Englishman's Concordance
ἐπηρώτων (epērōtōn) — 10 Occurrences

Mark 7:17 V-IIA-3P
GRK: τοῦ ὄχλου ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: His disciples questioned Him about the parable.
KJV: his disciples asked him concerning
INT: the crowd asked him the

Mark 9:11 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: They asked Him, saying,
KJV: And they asked him, saying,
INT: And they asked him saying

Mark 9:28 V-IIA-3P
GRK: κατ' ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν Ὅτι
NAS: His disciples [began] questioning Him privately,
KJV: his disciples asked him privately,
INT: in private asked him Why

Mark 10:2 V-IIA-3P
GRK: προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ
NAS: up to Jesus, testing Him, and [began] to question Him whether
KJV: came to him, and asked him,
INT: having come to [him] the Pharisees demanded of him if

Mark 10:10 V-IIA-3P
GRK: περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν
NAS: the disciples [began] questioning Him about
KJV: his disciples asked him again
INT: concerning the same thing asked him

Mark 12:18 V-IIA-3P
GRK: εἶναι καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες
NAS: came to Jesus, and [began] questioning Him, saying,
KJV: and they asked him,
INT: there is And they questioned him saying

Luke 3:10 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ
NAS: And the crowds were questioning him, saying,
KJV: And the people asked him, saying,
INT: And asked him the

Luke 3:14 V-IIA-3P
GRK: ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν
NAS: [Some] soldiers were questioning him, saying,
KJV: likewise demanded of him,
INT: asked moreover him

Luke 8:9 V-IIA-3P
GRK: Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν
NAS: His disciples [began] questioning Him as to what
KJV: his disciples asked him, saying,
INT: asked moreover him

Luke 22:64 V-IIA-3P
GRK: πρόσωπον καὶ ἐπηρώτων λέγοντες Προφήτευσον
NAS: and they blindfolded Him and were asking Him, saying,
KJV: on the face, and asked him, saying,
INT: face and were asking saying Prophesy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page