ἐπιθυμίαις
Englishman's Concordance
ἐπιθυμίαις (epithymiais) — 10 Occurrences

Romans 1:24 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν
NAS: gave them over in the lusts of their hearts
KJV: through the lusts of their own
INT: in the desires of the hearts

Romans 6:12 N-DFP
GRK: ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ
NAS: so that you obey its lusts,
KJV: it in the lusts thereof.
INT: to obey the lusts it

Galatians 5:24 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις
NAS: with its passions and desires.
KJV: the affections and lusts.
INT: and the desires

Ephesians 2:3 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς
NAS: lived in the lusts of our flesh,
KJV: in the lusts of our
INT: in the desires of the flesh

2 Timothy 3:6 N-DFP
GRK: ἁμαρτίαις ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις
NAS: led on by various impulses,
KJV: led away with divers lusts,
INT: with sins led away by lusts various

Titus 3:3 N-DFP
GRK: πλανώμενοι δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς
NAS: to various lusts and pleasures,
KJV: serving divers lusts and pleasures,
INT: led astray serving lusts and pleasures

1 Peter 1:14 N-DFP
GRK: ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις
NAS: to the former lusts [which were yours] in your ignorance,
KJV: the former lusts in
INT: ignorance of you desires

1 Peter 4:2 N-DFP
GRK: μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι
NAS: no longer for the lusts of men,
KJV: in the flesh to the lusts of men, but
INT: no longer men's lusts but to [the] will

1 Peter 4:3 N-DFP
GRK: ἐν ἀσελγείαις ἐπιθυμίαις οἰνοφλυγίαις κώμοις
NAS: of sensuality, lusts, drunkenness,
KJV: lasciviousness, lusts, excess of wine,
INT: in sensuality lusts wine-drinking revels

2 Peter 2:18 N-DFP
GRK: δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις
NAS: by fleshly desires, by sensuality,
KJV: through the lusts of the flesh,
INT: they allure with [the] desires of [the] flesh to sensuality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page