εὐάρεστον
Englishman's Concordance
εὐάρεστον (euareston) — 6 Occurrences

Romans 12:1 Adj-AFS
GRK: τῷ θεῷ εὐάρεστον τὴν λογικὴν
NAS: sacrifice, acceptable to God,
KJV: holy, acceptable unto God,
INT: to God well-pleasing which is [the] divinely reasonable

Romans 12:2 Adj-NNS
GRK: ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον
NAS: is, that which is good and acceptable and perfect.
KJV: and acceptable, and
INT: good and well-pleasing and perfect

Ephesians 5:10 Adj-NNS
GRK: τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ
NAS: what is pleasing to the Lord.
KJV: what is acceptable unto the Lord.
INT: what is well-pleasing to the Lord

Philippians 4:18 Adj-AFS
GRK: θυσίαν δεκτήν εὐάρεστον τῷ θεῷ
NAS: sacrifice, well-pleasing to God.
KJV: acceptable, wellpleasing to God.
INT: a sacrifice acceptable well-pleasing to God

Colossians 3:20 Adj-NNS
GRK: τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν
NAS: for this is well-pleasing to the Lord.
KJV: this is well pleasing unto the Lord.
INT: this indeed well-pleasing is to

Hebrews 13:21 Adj-ANS
GRK: ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: working in us that which is pleasing in His sight,
KJV: you that which is wellpleasing in his
INT: us that which [is] well pleasing before him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page