εὐαγγελίου
Englishman's Concordance
εὐαγγελίου (euangeliou) — 23 Occurrences

Mark 1:1 N-GNS
GRK: ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: The beginning of the gospel of Jesus
KJV: The beginning of the gospel of Jesus
INT: BEGINNING of the gospel of Jesus Christ

Mark 8:35 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν
NAS: for My sake and the gospel's will save
KJV: and the gospel's, the same
INT: and of the gospel will save it

Mark 10:29 N-GNS
GRK: ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου
NAS: for My sake and for the gospel's sake,
KJV: sake, and the gospel's,
INT: because of of the gospel

Acts 15:7 N-GNS
GRK: λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι
NAS: the word of the gospel and believe.
KJV: the word of the gospel, and
INT: word of the gospel and to believe

1 Corinthians 4:15 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς
NAS: through the gospel.
KJV: you through the gospel.
INT: through the gospel I you

1 Corinthians 9:14 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῇν
NAS: to get their living from the gospel.
KJV: should live of the gospel.
INT: of the gospel to live

2 Corinthians 4:4 N-GNS
GRK: φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης
NAS: the light of the gospel of the glory
KJV: of the glorious gospel of Christ,
INT: radiancy of the gospel of the glory

Galatians 2:5 N-GNS
GRK: ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς
NAS: that the truth of the gospel would remain
KJV: the truth of the gospel might continue
INT: truth of the gospel might continue with

Galatians 2:14 N-GNS
GRK: ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου εἶπον τῷ
NAS: the truth of the gospel, I said
KJV: the truth of the gospel, I said
INT: truth of the gospel I said

Ephesians 3:6 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ εὐαγγελίου
NAS: Jesus through the gospel,
KJV: Christ by the gospel:
INT: through the gospel

Ephesians 6:15 N-GNS
GRK: ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης
NAS: WITH THE PREPARATION OF THE GOSPEL OF PEACE;
KJV: the preparation of the gospel of peace;
INT: [the] preparation of the gospel of peace

Ephesians 6:19 N-GNS
GRK: μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου
NAS: the mystery of the gospel,
KJV: the mystery of the gospel,
INT: mystery of the gospel

Philippians 1:7 N-GNS
GRK: βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συνκοινωνούς μου
NAS: and confirmation of the gospel, you all
KJV: and confirmation of the gospel, ye all
INT: confirmation of the gospel fellow-partakers of me

Philippians 1:12 N-GNS
GRK: προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν
NAS: progress of the gospel,
KJV: unto the furtherance of the gospel;
INT: [the] advancement of the gospel have turned out

Philippians 1:16 N-GNS
GRK: ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι
NAS: for the defense of the gospel;
INT: defense of the gospel I am set

Philippians 1:27 N-GNS
GRK: ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ
NAS: yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ,
KJV: as it becometh the gospel of Christ:
INT: worthily of the gospel of Christ

Philippians 1:27 N-GNS
GRK: πίστει τοῦ εὐαγγελίου
NAS: for the faith of the gospel;
KJV: for the faith of the gospel;
INT: faith of the gospel

Philippians 4:15 N-GNS
GRK: ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον
NAS: that at the first preaching of the gospel, after
KJV: the beginning of the gospel, when
INT: [the] beginning of the gospel when I came out

Colossians 1:5 N-GNS
GRK: ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
NAS: in the word of truth, the gospel
KJV: the word of the truth of the gospel;
INT: truth the gospel

Colossians 1:23 N-GNS
GRK: ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε
NAS: from the hope of the gospel that you have heard,
KJV: the hope of the gospel, which
INT: hope of the gospel which you heard

2 Thessalonians 2:14 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν εἰς
NAS: you through our gospel, that you may gain
KJV: by our gospel, to the obtaining
INT: by the gospel of us to

2 Timothy 1:10 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ εὐαγγελίου
NAS: to light through the gospel,
KJV: to light through the gospel:
INT: by the gospel

Philemon 1:13 N-GNS
GRK: δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου
NAS: to me in my imprisonment for the gospel;
KJV: in the bonds of the gospel:
INT: chains of the gospel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page