2101. εὐάρεστος (euarestos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2101. εὐάρεστος (euarestos) — 9 Occurrences

Romans 12:1 Adj-AFS
GRK: τῷ θεῷ εὐάρεστον τὴν λογικὴν
NAS: sacrifice, acceptable to God,
KJV: holy, acceptable unto God,
INT: to God well-pleasing which is [the] divinely reasonable

Romans 12:2 Adj-NNS
GRK: ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον
NAS: is, that which is good and acceptable and perfect.
KJV: and acceptable, and
INT: good and well-pleasing and perfect

Romans 14:18 Adj-NMS
GRK: τῷ χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ
NAS: Christ is acceptable to God
KJV: Christ [is] acceptable to God,
INT: Christ [is] well-pleasing to God

2 Corinthians 5:9 Adj-NMP
GRK: εἴτε ἐκδημοῦντες εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι
NAS: or absent, to be pleasing to Him.
KJV: absent, we may be accepted of him.
INT: or being from home well-pleasing to him to be

Ephesians 5:10 Adj-NNS
GRK: τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ
NAS: what is pleasing to the Lord.
KJV: what is acceptable unto the Lord.
INT: what is well-pleasing to the Lord

Philippians 4:18 Adj-AFS
GRK: θυσίαν δεκτήν εὐάρεστον τῷ θεῷ
NAS: sacrifice, well-pleasing to God.
KJV: acceptable, wellpleasing to God.
INT: a sacrifice acceptable well-pleasing to God

Colossians 3:20 Adj-NNS
GRK: τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν
NAS: for this is well-pleasing to the Lord.
KJV: this is well pleasing unto the Lord.
INT: this indeed well-pleasing is to

Titus 2:9 Adj-AMP
GRK: ἐν πᾶσιν εὐαρέστους εἶναι μὴ
NAS: in everything, to be well-pleasing, not argumentative,
KJV: [and] to please [them] well in
INT: in everything well-pleasing to be not

Hebrews 13:21 Adj-ANS
GRK: ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: working in us that which is pleasing in His sight,
KJV: you that which is wellpleasing in his
INT: us that which [is] well pleasing before him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page