γαστρὶ
Englishman's Concordance
γαστρὶ (gastri) — 8 Occurrences

Matthew 1:18 N-DFS
GRK: εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ
INT: she was found in womb to have [child] through

Matthew 1:23 N-DFS
GRK: παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ
INT: virgin in womb [child] will have and

Matthew 24:19 N-DFS
GRK: ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ
NAS: to those who are pregnant and to those
KJV: with child, and
INT: to those that in womb have [child] and

Mark 13:17 N-DFS
GRK: ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ
NAS: to those who are pregnant and to those
KJV: with child, and
INT: to those that in womb have [child] and

Luke 1:31 N-DFS
GRK: συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ
NAS: you will conceive in your womb and bear
KJV: in thy womb, and
INT: you will conceive in [your] womb and bring forth

Luke 21:23 N-DFS
GRK: ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ
NAS: to those who are pregnant and to those
KJV: unto them that are with child, and
INT: to those in womb having [child] and

1 Thessalonians 5:3 N-DFS
GRK: τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ καὶ
KJV: upon a woman with child; and
INT: to her in womb is having [child] and

Revelation 12:2 N-DFS
GRK: καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα καὶ
KJV: with child cried,
INT: and in womb having [child] and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page