αἷς
Englishman's Concordance
αἷς (hais) — 14 Occurrences

Matthew 11:20 RelPro-DFP
GRK: πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ
NAS: the cities in which most
INT: cities in which had taken place the

Matthew 27:56 RelPro-DFP
GRK: ἐν αἷς ἦν Μαρία
KJV: Among which was Mary
INT: among whom was Mary

Mark 15:40 RelPro-DFP
GRK: θεωροῦσαι ἐν αἷς καὶ Μαρία
NAS: among whom [were] Mary
KJV: off: among whom was Mary
INT: looking on among whom also Mary

Luke 1:25 RelPro-DFP
GRK: ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν
NAS: with me in the days when He looked
KJV: the days wherein he looked on
INT: in [the] days in which he looked upon [me] to take away

Luke 13:14 RelPro-DFP
GRK: εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι
NAS: days in which work
KJV: days in which men ought to work:
INT: they are in which it behoves [men] to work

Luke 21:6 RelPro-DFP
GRK: ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: will come in which there will not be left
KJV: in the which there shall
INT: days in which not will be left

Luke 23:29 RelPro-DFP
GRK: ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν Μακάριαι
KJV: in the which they shall say,
INT: days in which they will say Blessed [are]

Acts 15:36 RelPro-DFP
GRK: πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν
NAS: city in which we proclaimed
INT: every in which we have annonuced the

Acts 24:18 RelPro-DFP
GRK: ἐν αἷς εὗρόν με
NAS: in which they found
INT: Amidst which they found me

Ephesians 2:2 RelPro-DFP
GRK: ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε
NAS: in which you formerly walked
INT: in which once you walked

2 Thessalonians 1:4 RelPro-DFP
GRK: ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε
NAS: and afflictions which you endure.
KJV: and tribulations that ye endure:
INT: the tribulations which you are bearing

Hebrews 10:32 RelPro-DFP
GRK: ἡμέρας ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν
KJV: in which, after ye were illuminated,
INT: days in which having been enlightened much

2 Peter 3:1 RelPro-DFP
GRK: ἐπιστολήν ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν
NAS: I am writing to you in which I am stirring
KJV: in [both] which I stir up
INT: letter in [both] which I stir up of you

2 Peter 3:16 RelPro-DFP
GRK: τούτων ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά
NAS: in them of these things, in which are some things
KJV: these things; in which are some things
INT: these things among which are hard to be understand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page